Produktkrav på ny tobaksvara

Lyssna

Nya tobaksvaror som tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden ska uppfylla lagens produktkrav. Gällande nya tobaksvaror skiljer sig produktkraven åt och är beroende av om produkten är en tobaksvara för rökning eller en rökfri tobaksvara.

Enligt Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2022/2100 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU vad gäller upphävande av vissa undantag för upphettade tobaksvaror kommer det införas nya produktkrav gällande upphettade tobaksvaror. Enligt direktivet ska detta tillämpa från och med den 23 oktober 2023.

Med upphettad tobaksvara avses en ny tobaksvara som hettas upp för att producera ett utsläpp som innehåller nikotin och andra kemikalier, som sedan inandas av användarna och som, beroende på dess egenskaper, är en rökfri tobaksvara eller en tobaksvara för rökning.

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2022/2100 (eur-lex.europa.eu)

Otillåtna tillsatser

Nya tobaksvaror som tillhandahålls på den svenska marknaden får inte innehålla följande tillsatser:

  • Vitaminer eller andra tillsatser som ger intryck av att en tobaksvara innebär en hälsofördel eller minskade hälsorisker.
  • Koffein, taurin eller andra tillsatser och stimulerande ämnen som är förknippade med energi och vitalitet.
  • Tillsatser som färgar utsläpp.
  • Tillsatser som underlättar inhalering eller upptag av nikotin.
  • Tillsatser som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i oförbränd form.

Delar till upphettade tobaksvaror får inte innehålla smaktillsatser eller eventuella tekniska detaljer som möjliggör ändring av den upphettade tobaksvarans doft, smak eller rökintensitet. Med delar till upphettade tobaksvaror avses exempelvis filter, papper, förpackningar, och kapslar.

Filter, papper och kapslar till upphettade tobaksvaror får inte innehålla tobak eller nikotin.

Vi kan förbjuda tillhandahållandet av en ny tobaksvara om vi bedömer att den innehåller andra tillsatser än de otillåtna tillsatserna i en sådan mängd att den toxiska eller beroendeframkallande effekten, eller de cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaperna, ökar vid konsumtion av produkten.

Förbud mot upphettade tobaksvaror med karakteristisk smak

Upphettade tobaksvaror med karakteristisk smak får inte tillhandahållas på den svenska marknaden. Karakteristisk smak är en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak, till följd av en tillsats eller kombination av tillsatser, som kan inkludera men som inte begränsas till frukt, kryddor, örter, alkohol, karamell, mentol eller vanilj och som är märkbar före eller under användningen av en tobaksvara.

Förbudet mot upphettade tobaksvaror med karakteristisk smak utesluter inte användningen av enskilda tillsatser, men innebär att du som tillverkare måste minska mängden av tillsatsen eller kombinationen av tillsatser i sådan utsträckning att tillsatserna inte längre leder till karakteristisk smak.

Det finns en beslutad ordning inom EU för att bedöma om upphettade tobaksvaror har karakteristisk smak.

Determination of characterising flavours in tobacco products (health.ec.europa.eu)