Vaccination med effektiva vacciner bedöms vara en betydelsefull skyddande åtgärd mot covid-19 under rådande pandemi. Vaccination sker parallellt med övriga tidigare rekommenderade och implementerade smittskyddsåtgärder i samhället och på arbetsplatser inom vård och omsorg.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:81) har distriktssköterskor och barnsjuksköterskor behörighet att ordinera vaccination mot covid-19 till vuxna i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vaccination utanför rekommendationerna kräver ordination av läkare.

Godkänd indikation

Comirnaty är avsett för aktiv immunisering för att förebygga covid‑19 orsakad av SARS-CoV-2-viruset hos personer 16 år och äldre.

COVID-19 Vaccine Moderna är avsett för aktiv immunisering för att förebygga covid-19 orsakad av SARS-CoV-2-virus hos personer som är 18 år och äldre.

COVID‑19 Vaccine AstraZeneca är avsett för aktiv immunisering för att förebygga covid‑19 orsakad av SARS‑CoV‑2 hos individer som är 18 år och äldre.

Se referenser längst ner på sidan. För information om val av vaccin till äldre enligt nationell rekommendation från Folkhälsomyndigheten se nedan.

Rekommendationer för val av vaccin

I väntan på kompletterande data har Folkhälsomyndigheten beslutat att rekommendera att AstraZenecas vaccin (COVID‑19 Vaccine AstraZeneca) används till personer som är yngre än 65 år och att de båda mRNA-vaccinerna (Comirnaty, COVID-19 Vaccine Moderna) i första hand ges till personer som är 65 år och äldre.

Skälet är att det i dagsläget saknas data för att uppskatta storleken på skyddseffekt från AstraZenecas vaccin för personer över 65 år. I de kliniska studier som ligger till grund för godkännandet har endast en mindre andel studiedeltagare varit över 65 år. Då antalet covid-19-fall var lågt hos dessa, kan vaccineffekten för äldre personer i nuläget inte kvantifieras. Detta skiljer sig från mRNA vaccinen, för vilka skyddseffekt i äldre har visats. På basen av immunogenicitetsdata, samt erfarenhet av andra vacciner, antas en skyddseffekt finnas även hos äldre individer. Denna kan dock vara lägre hos de mycket gamla. Mer data om skyddseffekt hos äldre med COVID-19 Vaccine AstraZeneca förväntas inom relativt kort tid från den pågående fas III studien i Amerika (studie D8110C00001).

Detta ändrar inte i prioriteringsordningen utan vi ger anvisningar om vilken grupp som ska ha vilket vaccin. Rekommendationerna kan komma att ändras när ny kunskap om AstraZeneca vaccinets effekt bland personer äldre än 65 år kommer.

Även personer med särskild hög risk för svår sjukdom pga. dialys (peritoneal- eller hemodialys), benmärgs- eller organtransplantation och som kan ha ett lägre immunsvar efter vaccination rekommenderas vaccination med något av de godkända mRNA vaccinerna. För övriga prioriterade riskgrupper som inte förväntas ha ett sämre immunsvar vid vaccination rekommenderas det vaccin som är tillgängligt.

Skydd efter vaccination

Comirnaty, COVID-19 Vaccine Moderna

Det tar en till två veckor efter andra dosen innan kroppen har byggt upp ett fullgott skydd (en vecka för Comirnaty, två veckor för COVID-19 Vaccine Moderna). Skyddseffekten efter två doser bedöms i vaccinstudier vara hög (> 90 %) och tydlig boostereffekt på immunsvar ses efter en andra dos. Viss skyddseffekt ses redan efter första dosen, men vare sig storleken på skyddseffekt efter en dos eller durationen av det skyddet är fastställd. Som vid all vaccination kan inte fullständigt skydd garanteras och därmed är det viktigt att den vaccinerade fortsätter följa andra råd för att minska risken att smittas eller att smitta andra.

COVID-19 Vaccine AstraZeneca

I de studier som låg till grund för godkännandet ses en god skyddseffekt från tre veckor efter att den första dosen givits, i nivå med den skyddseffekt som ses efter två doser. Man ser ingen tendens till avtagande skydd upp till 12 veckor efter dos 1. Studierna indikerar också att det finns en trend mot bättre slutlig skyddseffekt efter dos 2, när dos 1 (prime) och dos 2 (boost) ges med längre intervall (se nedan). Skyddseffekten efter två doser har i kliniska studier varit kring 60 procent när vaccinationsdos 1 och 2 givits med ett intervall om 4–12 veckor. Som vid all vaccination kan alltså inte fullständigt skydd garanteras och därmed är det viktigt att den vaccinerade fortsätter följa alla andra råd för att minska risken att smittas eller att smitta andra.

Se referenser lägst ner på sidan.

Vaccinationsskyddets hållbarhet

Comirnaty, COVID-19 Vaccine Moderna, COVID-19 Vaccine AstraZeneca

Varaktigheten för vaccinets skyddseffekt är okänd eftersom den fortfarande håller på att fastställas genom pågående kliniska studier med långtidsuppföljning av effekt och säkerhet. Som vid all vaccination kan inte fullständigt skydd garanteras och därmed är det viktigt att alla vaccinerade fortsätter att följa alla andra råd för att minska risken att smittas eller att smitta andra.

Vaccinets skydd mot nya virusvarianter

Comirnaty, COVID-19 Vaccine Moderna, COVID-19 Vaccine AstraZeneca

Kunskapen om de olika virusvarianter som man har upptäckt av coronaviruset SARS-CoV-2 är fortfarande begränsad. Det går inte med säkerhet att säga vilka nya mutationer som godkända vacciner inte är verksamma mot innan det är testat på en patientgrupp. För den brittiska virusvarianten (VUC-202012/01) talar dock både data och erfarenhet att effekten av vaccination med de hittills godkända vacciner kvarstår.

Intervall mellan dos 1 och dos 2

Comirnaty, COVID-19 Vaccine Moderna

Enligt produktresumén rekommenderas att den andra dosen Comirnaty administreras tre veckor efter den första dosen. Enligt produktresumén rekommenderas att den andra dosen COVID-19 Vaccine Moderna administreras 28 dagar efter den första dosen.

Godkännandet baseras på en stor klinisk effektstudie per vaccin, och där användes ovanstående dosintervall. För Comirnaty fick 94 procent av deltagarna den andra dosen 19–23 dagar efter den första dosen och för Modernas vaccin fick 98 procent den andra dosen 25–35 dagar efter den första dosen. Det finns alltså i princip inte tolkningsbara data för något annat dosintervall.

  • Om den andra dosen givits med kortare intervall än det rekommenderade ska ny dos administreras med korrekt intervall till föregående dos.
  • Om det gått längre tid mellan doserna än rekommenderat intervall ska den andra dosen ges så snart det går, man behöver inte börja om.

COVID-19 Vaccine AstraZeneca

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den andra dosen av COVID-19 Vaccine AstraZeneca ges 9–12 veckor efter den första dosen. Detta baseras på studier som låg till grund för godkännandet där man såg ett bättre immunsvar efter dos 2 om intervallet varit 9–12 veckor jämfört med kortare intervall. Rådande kunskapsläge talar således för att ge dos 2 av vaccinet i den senare delen av det godkända dosintervallet.

I den rådande pandemisituationen och med begränsad leverans av vacciner är detta gynnsamt då det ger möjlighet att fördela tillgängliga vaccindoser till fler individer och därmed får fler personer skydd av en första vaccindos tidigare. Både kunskapsläget och det epidemiologiska läget förändras och kan komma att motivera en anpassning av denna rekommendation framöver.

Vaccinet är godkänt för att ges med 4 till 12 veckors intervall mellan första och andra dosen. Detta innebär att vaccination med andra dosen kan ges från 4 veckor efter första dosen, men ett längre intervall mellan doserna rekommenderas enligt ovan.

  • Om det gått längre tid mellan doserna än rekommenderat intervall på 9-12 veckor ska den andra dosen ges så snart det går, man behöver inte börja om.

Administration av vaccin

Vaccination ska ges med intramuskulär injektion.

Administration av vaccin till personer med ökad blödningsbenägenhet

Följ lokala instruktioner för intramuskulär injektion av personer med ökad risk för blödning, alternativt se janusinfo.se (Region Stockholm).

Vaccination till personer som haft sjukdomen covid-19

Comirnaty, COVID-19 Vaccine Moderna, COVID-19 Vaccine AstraZeneca

Durationen av immunitet av en genomgången covid-19 infektion bedöms inte vara långvarigt. De som varit sjuka i covid-19 rekommenderas att vaccinera sig i enlighet med prioritetsordningen.

Om en person som tidigare haft symtomatisk covid-19 infektion efter första dosen vaccin får uttalade biverkningar i form av hög feber och allmänpåverkan i mer än ett dygn, kan man efter individuell bedömning av läkare, överväga att avvakta med att ge den andra dosen. Preliminära data talar för god skyddseffekt av första dosen som då skulle kunna fungera som en boost. Detta antagande baseras främst på serologidata, och försiktighet med tolkning av dessa bör iakttas, då effektdata väsentligen saknas och ett serologiskt korrelat till skydd i nuläget saknas.

Graviditet och vaccination

Comirnaty, COVID-19 Vaccine Moderna, COVID-19 Vaccine AstraZeneca

Data från djurstudier visar inte någon negativ effekt av vaccinen på fertilitet, reproduktion och fosterutveckling. Det finns för närvarande begränsade data från användning av godkända vaccin mot covid-19 hos gravida kvinnor. Med tanke på den begränsade erfarenheten kommer gravida inte att ingå i den grupp som generellt rekommenderas vaccination i nuläget.

Enligt godkänd produktinformation för alla tre vaccinen ska vaccination endast ges vid graviditet om den möjliga nyttan, efter individuell bedömning av läkare bedöms överväga möjliga risker för modern och fostret. Alla tre vacciner kan ges till fertila kvinnor utan föregående graviditetstestning.

INFPREG har publicerat text om vaccination graviditet och amning.

Amning och vaccination

Comirnaty, COVID-19 Vaccine Moderna, COVID-19 Vaccine AstraZeneca

I produktinformationen för alla tre vaccinen framgår att det är okänt om de utsöndras i bröstmjölk. En negativ effekt av vaccinet på det ammade barnet bedöms inte som sannolik på biologiska grunder. Amning kan fortgå även om modern vaccineras mot covid-19. Eftersom vaccination med godkända vacciner mot covid-19 inte anses vara kontraindicerad vid amning, finns amning inte med som en fråga i Folkhälsomyndighetens hälsodeklaration.

INFPREG har publicerat text om vaccination vid graviditet och amning.

Vaccination av barn och ungdomar

Barn har generellt en lägre risk än vuxna att drabbas av allvarlig covid-19, enligt den kunskap som finns hittills.

Comirnaty, COVID-19 Vaccine Moderna, COVID-19 Vaccine AstraZeneca

Comirnaty är godkänt från 16 år, men utöver det är de godkända vaccinerna mot covid-19 ännu inte utprövade på barn. Sammantaget bedöms det vara bäst att avvakta med en generell vaccination i gruppen 0–17 år. I särskilda fall kan vaccination av barn diskuteras med den behandlande läkaren, beroende på godkända vacciner och det enskilda barnets grundproblematik.

Folkhälsomyndigheten bedömer inkommande data och utvärderar kontinuerligt nytillkomna data i samarbete med Läkemedelsverket och representanter från Barnläkarföreningen för eventuell uppdatering av informationen avseende vaccination mot covid-19 till barn och ungdomar.

Vaccination och säkerhet

Inför vaccination görs en medicinsk bedömning, för detta kan hälsodeklarationen användas. Alla som vaccinerats ska observeras 15 minuter efter vaccination, gäller både dos 1 och dos 2. Vid vaccination ska alltid adekvat medicinsk övervakning och behandling för att hantera en allvarlig överkänslighetsreaktion finnas tillgänglig.

Vaccination av person med anafylaxi efter dos 1

En andra dos av vaccinet ska inte ges till dem som har haft anafylaxi efter den första dosen av vaccin.

Vaccination av person med tidigare känd allvarlig allergisk reaktion

Individer som tidigare haft en svår allergisk reaktion ska enligt hälsodeklaration och riktlinjer från Svensk Förening för Allergologi genomgå särskild lämplighetsbedömning för vaccination med ingående råd om vaccination beroende av tidigare anamnes om allvarlig allergisk reaktion. Om dessa personer vaccineras skall de observeras 30 minuter efter genomförd vaccination.

Personer med känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något innehållsämne i vaccinet

Om det finns känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något innehållsämne i vaccinet ska personen inte vaccineras.

Vanliga biverkningar och rapportering av misstänkta biverkningar

De vanligaste biverkningarna som setts i samband med vaccination med covid-19-vacciner är lokala och systemiska reaktioner som beror av vaccinets aktivering av immunsystemet, t ex smärta, svullnad, värme vid injektionsstället, eller sjukdomskänsla, huvudvärk och feber. Mer information finns i respektive produktinformation.

Information om hur man rapporterar misstänkta biverkningar finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Vaccination av personer med nedsatt immunförsvar och/eller autoimmun sjukdom

Bedömningen vid vaccination mot covid-19 ska inte skilja sig från den bedömning som görs vid vaccination mot vanlig säsongsinfluensa.

Comirnaty, COVID-19 Vaccine Moderna, COVID-19 Vaccine Astra Zeneca

Godkända vacciner (Comirnaty, COVID-19 Vaccine Moderna, COVID-19 Vaccine AstraZeneca) är s.k. icke-levande vaccin, icke-replikerande vaccin. Det finns inga fullständiga data i vaccinstudier om vaccination av personer med nedsatt immunförsvar eller med autoimmun sjukdom. Däremot kan personer som har nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller pågående behandling ha sämre effekt av vaccination.

Det bedöms ändå att dessa personer ska erbjudas vaccination då skydd mot covid-19 är viktigt för denna grupp. Vid behov utförs särskild bedömning inför vaccination av behandlande läkare. Se referenser längst ner på sidan.

Se mer information om prioritering av vissa grupper med nedsatt immunförsvar.

Vaccination av personer med långvariga symtom av sjukdomen covid-19

Utredning och sammanställning av denna grupp av patienter pågår och Socialstyrelsen har ansvar för denna fråga. Vaccination för dessa personer kan endast bedömas utifrån det kunskapsunderlag som kommer att tas fram och utifrån individuell bedömning och risk-nytta analys som utförs av behandlande läkare.

Vaccination av personer med s.k. fillers (gäller inte produkter som innehåller Clostridium
botulinum toxin)

COVID-19 Vaccine Moderna

I produktresumén för COVID-19 Vaccine Moderna finns information om att två personer med så kallade fillers i ansiktet har reagerat med svullnad där de har fått fillers injicerade tidigare. Det finns ingen uppgift om vilken typ av fillers det rör sig om men det är ytterst få fall och man vet inte hur många som hade någon typ av fillers totalt, så man kan inte räkna ut frekvensen. Reaktionerna har varit övergående och lätta att behandla. De rapporterade fallen finns beskrivna i biverkningsdelen i produktresumén men utgör inte grund för kontraindikation eller varningar. Det finns även rapporter om att denna typ av reaktioner har setts hos personer med fillers även vid vaccinering mot influensa och vattkoppor/bältros, samt i samband med infektioner.

Gällande fillers i stämband är det oklart om godkända vaccin mot covid-19 kan orsaka problem och den frågan kommer att bedömas vidare. Beslut om vaccination bör göras i samråd med den läkare som utfört behandling med fillers i stämband.

Rekommendationer för smittskyddsåtgärder för vaccinerade

Arbetet med att bromsa smittspridningen fortlöper parallellt med vaccinationer, smittskyddsåtgärder och övriga råd och rekommendationer.

Skyddsrutiner för vaccinerad personal, anhörig, brukare och patient:

Smittförebyggande åtgärder för personal inom vård och omsorg som är vaccinerade mot covid-19

Vad gäller under pågående vaccinering för äldre-och funktionshindersomsorgen

Rekommendationer angående smittspårning för vaccinerade

Arbetet med smittspårning fortlöper liksom tidigare.

Smittspårningsrutiner för vaccinerad

Provtagning vid symptom för vaccinerad individ

Provtagning på individ med symtom ska följa gällande rutiner även för personer som tidigare är vaccinerade så länge smittspridningen är omfattande och tills vi fått mer erfarenhet/kunskap om covid-19 och vaccin mot covid-19.

Personer som nyligen är vaccinerade mot covid-19 och upplever symptom som är typiska biverkningar efter vaccination behöver inte testa sig om symtomen försvinner inom ett dygn, men skall stanna hemma så länge som symptomen pågår. Om symtomen fortfarande är kvar efter ett dygn skall även nyligen vaccinerade personer testa sig.

Testning för covid-19

Referenser