Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19

Lyssna

Här finns samlad information om aktuella vacciner och vaccinationer mot covid-19, riktad till vårdpersonal som utför vaccinationerna. Vägledningen uppdateras löpande.

Vaccination är en betydelsefull skyddande åtgärd mot covid-19.

Vacciner mot covid-19 som används i Sverige

Comirnaty

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) är ett så kallat mRNA-vaccin avsett för att förebygga covid-19 hos personer som är 6 månader och äldre.

Sedan hösten 2022 är vaccinet tillgängligt i uppdaterade varianter anpassade till omikron.

Sedan februari 2023 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att använda uppdaterade vaccin för både primärdoser och påfyllnadsdoser för personer 12 år och äldre.

Nuvaxovid

Nuvaxovid (Novavax) är ett proteinbaserat vaccin, avsett för att förebygga covid-19 hos personer som är 18 år och äldre. Sedan hösten 2023 finns uppdaterat vaccin av Nuvaxovid tillgängligt.

Nuvaxovid är godkänt för användning från 18 år men efter data som pekar på en ökad förekomst av myokardit och perikardit framför allt hos yngre i samband med vaccination med Nuvaxovid beslutades i november 2022 att rekommendera en åldersgräns på 31 år för användning av Nuvaxovid.

Primärvaccination

I augusti 2023 uppdaterades indikationen för Comirnaty till att omfatta endast en dos även till icke tidigare vaccinerade personer från 5 års ålder. Därmed anses en person med normalt immunsvar inte behöva följa upp sin första dos Comirnaty med en andra dos i en så kallad primärvaccinationsserie. Efter uppdatering i november 2023 ges även Nuvaxovid med endast en dos vid primärvaccination.

Ovaccinerade barn från 6 månader till 4 år vaccineras alltjämt med tre doser Comirnaty vid primärvaccination.

Efter primärvaccination kan skyddet behöva förstärkas med vissa mellanrum enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Personer med nedsatt immunförsvar kan av olika anledningar behöva mer än en dos för att nå bästa möjliga skydd, det vill säga ha behov av en grundvaccination enligt särskilt schema.

Rekommendationer från den 1 mars 2024

Alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser, till exempel via SÄBO/korttidsboende eller hemtjänst, rekommenderas en dos vaccin under våren 2024.

Personer med begränsade omsorgsinsatser så som till exempel leverans av matlådor/städning/trygghetslarm etc. är inte en primär målgrupp för vårens vaccinationsinsats.

Personer som vaccinerades under hösten 2023 och dessutom har haft covid-19 efter 1 oktober 2023, behöver inte vaccineras under våren 2024. De har ett gott skydd fram till höstdosen.

Personer i annan riskgrupp

Det är viktigast att vaccinera sig mot covid-19 på hösten, eftersom virusets spridning är som störst under vinterhalvåret. Vissa grupper har dock behov av att fylla på sitt skydd två gånger årligen, eftersom de av olika anledningar har antingen extra hög risk att få allvarlig covid-19 eller på grund av ålder ett något sämre svar på sin vaccination. Dessa personer rekommenderas även en dos under våren, enligt ovan.

Personer som inte omfattas av vårrekommendationen men har tillstånd som medför ökad risk för svår covid-19, till exempel underliggande sjukdom eller graviditet, kommer att omfattas av rekommendation om en vaccindos inför höst/vintersäsongen 2024-2025.

Personer med allvarlig immunbrist

Folkhälsomyndigheten har ingen generell rekommendation för personer med immunbrist. För denna grupp gäller att behandlande läkare avgör hur vaccination bäst sker. För flertalet patientgrupper med immunhämmande läkemedel eller immunbrist finns av professionen framtagna specialitetsspecifika vägledningar.

Patientgruppen med allvarlig immunbrist behöver i många fall vaccineras vid tidpunkter som passar övrig behandling, med generellt tätare vaccindoser. Det kan i vissa fall vara lämpligt att personer med allvarlig immunbrist följer de rekommendationer som gäller personer äldre än 80 år. I enstaka fall kan behandlande läkare anse att det finns indikation för vaccination av anhöriga till personer med allvarlig immunbrist. Uppföljning av vaccination kan göras med serologiska analyser av antikroppsnivåer om det bedöms vara av värde för en enskild individ. Undersökning av den så kallade T-cellsimmuniteten görs inte rutinmässigt.

Folkhälsomyndigheten tog 2023 fram en vägledning om vaccination av personer med allvarlig immunbrist i samarbete med Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Denna publikation revideras inte och innehåller nu delvis inaktuell information men finns tillgänglig på följande länk:

Vaccination mot covid-19 av personer 18 år och äldre med allvarlig immunbrist – En vägledning om vaccinationsschema och uppföljning av immunsvar

Information om covid-vaccin till personer med nedsatt immunförsvar

Vaccination mot covid-19 för personer som inte omfattas av rekommendation men har medicinskt skäl att vaccineras

Medicinsk indikation för vaccination kan föreligga utanför Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Behandlande läkare kan bedöma att vissa patienter utanför målgrupp för Folkhälsomyndighetens rekommendation om vårvaccination ska rekommenderas covid-19-vaccination av individuella skäl, exempelvis allvarlig immunbrist.

Svenska Barnläkarföreningen har definierat i vilka situationer vaccin på medicinsk indikation kan vara aktuellt till barn. Barnets behandlande läkare gör en individuell bedömning om vaccinationen behövs.

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 för särskilda grupper av barn – uppdatering 2022-11-01 (barnlakarforeningen.se)

Vaccination mot covid-19 för övriga personer som inte omfattas av rekommendation

Personer mellan 65-79 år utan dagliga omsorgsinsatser och övriga medicinska riskgrupper rekommenderas att vaccinera sig en gång om året, inför höst- och vintersäsongen. De behöver därmed inte vaccineras mot covid-19 under våren 2024. Vaccin är ett läkemedel och kan ordineras av läkare även till personer som inte omfattas av en rekommendation. Hanteringen av vaccination utanför rekommendation kan se olika ut i olika regioner och bygger på att grupper som rekommenderas vaccin prioriteras.

Administration av vaccin

Samtliga vacciner ska ges med intramuskulär injektion.

Administration av vaccin till personer med ökad blödningsbenägenhet

Följ lokala instruktioner för intramuskulär injektion av personer med ökad risk för blödning, alternativt se Janusinfo.

Janusinfo Region Stockholm (janusinfo.se)

Vaccination av personer som haft sjukdomen covid-19

Immunförsvaret som uppstår efter kombinerad vaccination och infektion ger ett starkare skydd än det efter enbart vaccination eller enbart infektion. Det finns därför ett värde i att vaccinera sig även om man haft infektionen. Det är dock visat att en vaccindos inte tillför särskilt mycket om den kommer mycket tätt på en infektion, eftersom infektionen fungerar som en påfyllnadsdos för immunförsvaret. Folkhälsomyndigheten har från hösten 2023 valt att kommunicera att personer som nyligen vaccinerats och därefter infekterats kan avstå sin dos. Personer som rekommenderas vårdos 2024 kan avstå denna om de vaccinerats under hösten 2023 och dessutom haft bekräftad covid-19 efter 1 oktober 2023. Om det råder oklarheter kring huruvida en genomgången infektion verkligen var covid-19 rekommenderas en dos vaccin. Det finns inga risker med att ta en dos vaccin kort efter en infektion.

Graviditet och vaccination

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla gravida erbjuds vaccin mot covid-19 på samma sätt som övriga riskgrupper.

Vaccinrekommendationen är ämnad att ge vaccinskydd under graviditetens senare del och särskilt inför förlossning.

Det har inte framkommit någon ökad risk för biverkningar för gravida vid vaccination jämfört med andra individer i studier som legat till grund för godkännandet av vaccinerna eller i efterföljande säkerhetsuppföljningar.

Gravida med följande tillstånd eller sjukdomar har en ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni.
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation.
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
 • Graviditet hos kvinnor som är över 35 år eller har ett BMI över 30 (vid inskrivning) bedöms alltid som en riskgraviditet.

Val av vaccin till gravida

Vaccinationen till gravida rekommenderas att ges med Comirnaty.

Tidpunkt för vaccination av gravida

Vaccinen är godkända att ges under hela graviditeten. Skydd mot covid-19 är viktigast under senare delen av graviditeten när lungvolymen blir mindre.

För gravida utan annan underliggande sjukdom rekommenderas vaccination efter 12:e graviditetsveckan. Orsaken är för att undvika att eventuella graviditetskomplikationer under första trimestern kopplas till vaccinationen. För gravida med annan underliggande sjukdom, kan man behöva ge ett tidigt skydd och därmed kan vaccination ges även i första trimestern.

Påfyllnadsdos ges vanligen efter 12:e graviditetsveckan, av anledning angiven ovan, men ingen medicinsk risk finns med att vaccineras före graviditetsvecka 12.

Gravida som vaccinerats före eller under graviditet har ett lika gott skydd som övriga vaccinerade.

INFPREG har publicerat text om vaccination graviditet och amning:

Covid-19 (medscinet.se)

Vaccination av barn och ungdomar

Från och med den 1 november 2022 upphörde Folkhälsomyndighetens rekommendation om allmän vaccination mot covid-19 av barn 12–17 år. Barn har generellt en lägre risk än vuxna att drabbas av allvarlig covid-19.

Folkhälsomyndigheten fortsätter att rekommendera vaccination av särskilda grupper av barn och ungdomar som kan ha en ökad risk för allvarlig covid-19. För barn rekommenderas vaccination med Comirnaty.

I enlighet med rekommendationer från Svenska Barnläkarföreningen (BLF) 2022-11-01 sker vaccination av barn under 18 år efter individuell bedömning av ansvarig läkare.

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 för särskilda grupper av barn - uppdatering 2022-11-01 (barnlakarforeningen.se)

BLF har sammanställt grupper av barn och unga med bakomliggande kroniska tillstånd där det finns en ökad risk att bli allvarligt sjuk i virusutlösta luftvägsinfektioner, sannolikt även i covid-19. Denna lista kan användas av ansvarig läkare som vägledning för vilka barn som kan komma ifråga för vaccination. Listan finns i en tidigare version av rekommendationer från BLF (från 2022-02-25) där dessa grupper beskrivs:

Comirnaty finns i olika barndoser, en formulering för barn används vid vaccination av barn som är 5–11 år (10 µg) och en för barn från 6 månaders ålder till 4 år (3 µg). Comirnaty vuxendos används för vaccination till barn från 12 år.

Barn 6 månader till 4 år vaccineras med en primärvaccination bestående av tre doser. För barn från 5 år gäller som för vuxna en dos, med fördel given inför höst-vinter säsong.

Utförandet av vaccinationerna sker i regionens regi, där logistik och upplägg angående plats, vaccinatör och rutiner för medgivande av vårdnadshavare kan skilja sig mellan olika regioner.

Samma biverkningsprofil ses hos barn som hos vuxna. Den mycket ovanliga biverkan i form av myokardit och perikardit som framkommit förefaller dock förekomma oftare hos yngre, och oftare hos män/pojkar. Information vid vaccinationen om att den vaccinerade skall söka vård om nytillkomna bröstsmärtor, andfåddhet, smärtor vid djupandning eller ihållande hjärtklappning vilka kan vara kombinerade med feber, trötthet, buksmärtor och illamående uppkommer efter vaccinationen är av stor vikt.

Kombination med andra vaccin

De vaccin som är tillgängliga mot covid-19 i Sverige är inaktiverade vaccin och kan kombineras med andra vaccin enligt gängse principer för avdödade vaccin. Försiktighet med kombinationer där begränsat med erfarenhet finns och där adjuvanterade vaccin ingår är dock tillrådligt. Helt nya vaccin, som t ex mot RSV, bör ges ensamt för att undvika oklarhet kring biverkningar.

 • Covid-19 vaccin kan ges samtidigt med ett eller flera andra inaktiverade och levande försvagade vacciner, inklusive vaccin mot influensa och vaccin mot pneumokocker. Detta gäller både för barn och vuxna.
 • Det rekommenderas att det proteinbaserade, adjuvanterade covid-19-vaccinet Nuvaxovid inte ges vid samma tillfälle som andra adjuvanterade vacciner.
 • Det rekommenderas att covid-19-vaccin och vacciner som nyligen blivit godkända, eller om det finns begränsad erfarenhet av samvaccination med andra vacciner, ges vid olika tillfällen. För säsongen 2023/2024 gäller det exempelvis vacciner mot herpes zoster (förstärkt eller levande försvagat vaccin), RSV och mpox.

Vid en situation där vaccinatören överväger att ge två eller fler vaccin samtidigt bör de individuella konsekvenserna av ökade biverkningar för den vaccinerade beaktas. Denna bedömning är särskilt viktig vid vaccination av sköra personer och vid vaccination av gravida samt vid kombination med levande vaccin. Vid all samtidig administrering bör olika injektionsställen användas, helst en injektion i vardera armen eller benet.

Tidsintervall mellan administrering av monoklonala SARS-CoV-2-antikroppar och vaccination mot covid-19

Det finns en teoretisk risk att passivt tillförda antikroppar mot SARS-CoV-2 medför ett sämre vaccinationssvar, framför allt i höga doser, vilket i vissa fall används vid behandling av covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att avvakta med vaccination mot covid-19 tills tre månader har gått sedan senaste dos av tillförda monoklonala antikroppar mot SARS-CoV-2.

Vaccination och säkerhet

Inför vaccination görs en medicinsk bedömning. För detta kan hälsodeklarationen användas. Vid vaccination ska alltid adekvat medicinsk övervakning och behandling för att hantera en allvarlig överkänslighetsreaktion finnas tillgänglig.

Hälsodeklaration – Vaccination

Vaccination av person med anafylaxi efter dos 1

Misstänkt anafylaxi efter vaccination mot covid-19 ska utredas enligt rutiner på allergologisk mottagning. Endast i ett fåtal fall är fortsatt vaccination kontraindicerad. I väntan på utredning rekommenderas att avvakta med följande doser.

Vaccination av person med tidigare känd allvarlig allergisk reaktion

Individer som tidigare haft en svår allergisk reaktion ska enligt hälsodeklaration och riktlinjer från Svensk Förening för Allergologi genomgå särskild lämplighetsbedömning för en vaccination. Råden om en eventuell vaccination är beroende av tidigare anamnes (sjukdomshistorik) om allvarlig allergisk reaktion. Om dessa personer vaccineras ska de observeras 30 minuter efter genomförd vaccination.

Riktlinje från Svenska Föreningen För Allergologi, SFFA Vaccination mot Covid-19 (srffa.nu)

Personer med känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något innehållsämne i vaccinet

Om det finns känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något innehållsämne i vaccinet ska personen inte vaccineras.

Vanliga biverkningar och rapportering av misstänkta biverkningar

De vanligaste biverkningarna av vaccinerna mot covid-19 är lokala och systemiska reaktioner som beror på vaccinets aktivering av immunsystemet, t.ex. smärta, svullnad eller värme vid injektionsstället, eller en allmän sjukdomskänsla med huvudvärk och feber. Mer information finns i respektive vaccins produktinformation.

Information om hur man rapporterar misstänkta biverkningar finns på Läkemedelsverkets webbplats:

Misstänkt biverkning hos människa (lakemedelsverket.se)

Mycket sällsynt biverkan: myokardit och perikardit efter vaccination mot covid-19

Myocardit och pericardit är mycket sällsynta biverkningar efter vaccination mot covid -19 och har setts efter vaccination med Comirnaty och efter vaccination med det proteinbaserade vaccinet Nuvaxovid.

Myokardit och perikardit är inflammatoriska sjukdomar i hjärtat som kan uppstå efter infektioner eller immunsjukdomar. Symtom på myokardit och perikardit kan variera men innebär ofta andfåddhet, kraftfulla hjärtslag som kan vara oregelbundna och bröstsmärtor. Tillstånden försvinner vanligtvis av sig självt eller efter behandling.

Personer i alla åldrar som vaccineras mot covid-19 skall instrueras att söka vård om allvarliga symptom uppstår efter vaccination. Till allvarliga symptom räknas till exempel bröstsmärta, påverkan på andningen och hjärtklappning.

Vårdpersonal bör rapportera alla fall av myokardit eller perikardit hos personer som nyligen har vaccinerats med covid-19 vaccin till Läkemedelsverket.

Efter varje individuellt fall av myokardit eller perikardit, som bedöms ha samband med tidigare vaccination mot covid-19, krävs ställningstagande till vidare vaccinationer mot covid-19. Detta ställningstagande bör göras av behandlande kardiolog.

Behovet av skydd mot covid-19-infektion bör beaktas utifrån personens ålder, kön, andra sjukdomar och riskfaktorer samt den aktuella epidemiologiska situationen. En eventuell föregående covid-19-infektion (eventuellt med bekräftad immunitet mot covid-19 via serologi) samt hur många vaccindoser som redan givits, bör också vägas in i detta ställningstagande.

Nästa vaccination rekommenderas tidigast tre månader efter en genomgången myokardit eller perikardit, och individen måste först bedömas som helt återställd. I nuläget rekommenderas vaccinet Comirnaty, oavsett ålder, i fall av tidigare vaccinations-associerad myokardit eller perikardit.

På nedan länk hittar du som sjukvårdspersonal frågor och svar om vaccination mot covid-19 och myokarditer/perikarditer. Informationen är främst utformad som svar till föräldrar men innehåller information som givetvis kan användas vid frågor från personer i alla åldrar.

Information för vårdpersonal och vaccinatörer om ökad uppmärksamhet på symtom efter vaccination mot covid-19

Läs mer

Comirnaty

Nuvaxovid

Rekommendationer om vaccination mot covid-19

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:81) har distriktssköterskor och barnsjuksköterskor behörighet att ordinera vaccination mot covid-19 i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vidare är även en sjuksköterska som har en utbildning likvärdig ovannämnda specialistutbildningar behörig att ordinera vaccination mot covid-19 enligt rekommendationerna. Vaccinationer utanför Folkhälsomyndighetens rekommendationer förutsätter en ordination av läkare.

 • Rekommendationer om vaccination mot covid-19

  Publicerad:
  Uppdaterad:

  I de här rekommendationerna finns information om vilka som rekommenderas vaccination mot covid-19. Rekommendationerna vänder sig till smittskyddsenheterna, hälso- och sjukvården och dess personal.