Snus och hälsorisker

Lyssna

Snusanvändning innebär risker för hälsan. Här sammanfattar vi kunskapen om hälsorisker vid användning av snus.

Olika sorters snus

Det finns idag olika sorters snus som skiljer sig åt i innehåll och i hur de olika produkterna regleras. Tobakssnus innehåller tobak och nikotin, och nikotinsnus innehåller nikotin. Vi använder snus som begrepp när vi pratar om skadeverkningar av snus oavsett sort.

Riskerna med snus som beskrivs nedan utgår från forskning som till stor del bygger på användning av tobakssnus.

Nikotinprodukter och hälsorisker

Det finns flera hälsorisker med snus

Hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2

Snusning kan påverka hjärta och kärl genom att minska kärlens förmåga att vidgas och höja blodtrycket. Personer som snusar tycks ha en ökad risk att dö veckorna efter en hjärtinfarkt eller stroke jämfört med de som inte snusar. De tycks även ha en förhöjd risk för att dö efter en stroke.

Diabetes typ 2 är en känd riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar, och personer som snusar kan ha en förhöjd risk att insjukna i diabetes typ 2 jämfört med de som inte snusar. Den ökade risken ses framförallt vid konsumtion av fler än fyra dosor i veckan.

Graviditet

Snusanvändning under graviditeten kan öka risken för komplikationer såsom för tidig födsel eller att fostret dör i livmodern. Snusning under graviditeten kan även leda till störningar i andningsregleringen hos det nyfödda barnet.

Cancer

Sambandet mellan snusning och cancer är inte helt entydigt. Några studier visar en ökad risk för enskilda cancerformer, såsom cancer i ändtarm. För andra cancerformer ses inte någon riskökning eller så är underlaget mer osäkert för att avgöra om det finns ett samband eller inte.

Personer som snusar tycks dock ha en ökad risk för att dö efter en cancerdiagnos jämfört med personer som inte snusar.

Förändringar i munnen

Snusning kan öka risken för förändringar i tungans slemhinnor och skador på tandköttet på de ställen där snuset placeras.

Vi följer löpande kunskapsutvecklingen inom området. Bland annat saknas det fortfarande kunskap om samband mellan snusning och flera andra sjukdomar och de flesta studier inkluderar enbart män.

Läs mer om snus och risker

Publikationer om snus och risker

Stöd att sluta röka eller snusa

Besök 1177 för mer information om hur du kan sluta röka eller snusa samt om du upplever sjukdomssymptom vid användning av elektroniska cigaretter. Kontakta 112 vid akut livshotande besvär.

På Sluta-Röka-Linjens webbsida kan du läsa om råd och tips för att sluta röka eller snusa:

Socialstyrelsen utfärdar nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor:

Läkemedelsverket godkänner läkemedel för rökavvänjning: