Tobaksrökning och hälsorisker

Lyssna

Tobaksrökning är en av de främsta riskfaktorerna för sjukdom och för tidig död som går att förebygga. Det finns många olika tobaksprodukter för rökning, till exempel cigaretter, cigariller, cigarrer, vattenpipa och piptobak.

Tobaksrökning ökar risken för flera sjukdomar, bland annat olika typer av cancersjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och lungsjukdomar. Rökning under graviditeten ökar bland annat risken för missfall, dödföddhet, låg födelsevikt och plötslig spädbarnsdöd.

Passiv rökning negativ för hälsan

Att utsättas för andras tobaksrök påverkar också hälsan negativt. Personer som inte röker men som utsätts för tobaksrök inomhus har till exempel en ökad risk för kranskärlsjukdomar (till exempel hjärtinfarkt) och lungcancer jämfört med personer som inte utsätts för passiv rökning. I vår miljöhälsorapport beräknade vi att passiv rökning årligen bidrar till 5–10 fall av lungcancer hos personer i Sverige. Det bidrar även till ungefär 400 fall av hjärt- och kärlsjukdomar bland personer som inte röker eller har rökt tidigare.

Läs mer om rökning och risker

Publikationer om rökning och risker

Stöd att sluta röka eller snusa

Besök 1177 för mer information om hur du kan sluta röka eller snusa samt om du upplever sjukdomssymptom vid användning av elektroniska cigaretter. Kontakta 112 vid akut livshotande besvär.

På Sluta-Röka-Linjens webbsida kan du läsa om råd och tips för att sluta röka eller snusa:

Socialstyrelsen utfärdar nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor:

Läkemedelsverket godkänner läkemedel för rökavvänjning: