Samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning

Lyssna

Bland personer som använder e-cigaretter (elektroniska cigaretter) eller snus är det fler som med tiden börjar röka jämfört med personer som inte använder produkterna. En kunskapssammanställning visar på möjliga samband mellan att använda e-cigaretter eller snus och rökning. Här sammanfattar vi de viktigaste resultaten.

Ökad risk att börja röka om man använder e-cigaretter eller snus

Resultaten från kunskapssammanställningen, som är genomförd av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), visar att för personer som använder e-cigaretter är det fler som med tiden börjar röka jämfört med personer som inte använder e-cigaretter. SBU bedömer att resultatet har en måttlig tillförlitlighet, vilket innebär att det är troligt att det finns ett samband. Det går dock inte att avgöra sambandets styrka och orsakerna bakom de skillnader som syns mellan grupperna är inte klarlagda.

Liknande resultat ses även för de personer som använder snus. Bland personer som snusar är det fler som med tiden börjar röka jämfört med personer som inte snusar. SBU bedömer dock att resultaten har en låg tillförlitlighet, eftersom studiematerialet för snusbruk är begränsat. Det innebär att det är möjligt att det finns ett samband, men att det inte går att dra några säkra slutsatser.

SBU har också undersökt om användningen av e-cigaretter eller snus kan leda till förändrade rökvanor hos personer som redan röker. Här är dock det vetenskapliga underlaget alltför otillräckligt för att kunna dra några slutsatser om förändrade rökvanor. Det gäller alla slags förändringar – både när det handlar om att sluta röka helt som ökad eller minskad användning av röktobak.

Om kunskapssammanställningen

SBU har genomfört kunskapssammanställningen i på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Den bygger på en systematisk genomgång av studier enligt SBU:s metod för systematiska litteraturöversikter.

Samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning – En systematisk översikt (sbu.se)

På vilket sätt är resultaten från SBU:s kunskapssammanställning betydelsefulla?

  • Resultaten visar särskilt hur tobaksrökningen i befolkningen kan påverkas när tillgängligheten till nya produkttyper ökar, till exempel användningen av e-cigaretter som kan öka risken för att börja röka.
  • Sambandet mellan användningen av e-cigaretter och att börja röka är mer tillförlitligt för personer under 18 år, vilket visar på vikten av att skydda barn och unga i det tobaks- och nikotinpreventiva arbetet.
  • Resultaten ska också ses som en del av all den kunskap som ligger till grund för det tobaks- och nikotinförebyggande arbetet. Som exempel kan nämnas kunskap om hälsorisker, användning och vilka grupper som berörs samt olika faktorer som påverkar jämlik hälsa.

Fobaks- och nikotinförebyggande arbete

Är resultaten överförbara till svenska förhållanden?

Studierna om e-cigaretter som ingår i resultaten har genomförts i många olika länder, främst i USA. Inga studier har än så länge publicerats från de nordiska länderna. Överförbarheten av resultaten till svenska förhållanden är därför något svårt att bedöma, eftersom den påverkas av flera faktorer. Till exempel kan tillgängligheten av produkter och lagstiftningen i andra länder skilja sig från svenska förhållanden. Även kulturella skillnader kan påverka överförbarheten.
Studierna om snus har genomförts i Norge, Sverige och Finland. Det finns dock vissa problem med överförbarheten till den allmänna befolkningen, eftersom några resultat baseras på studier med enbart pojkar.

Nikotinsnus och e-cigaretter är inte rökavvänjningsläkemedel

Varken e-cigaretter eller nikotinsnus är godkända eller rekommenderade som rökavvänjningsprodukter i Sverige. För rökavvänjning finns det andra beprövade, effektiva och säkra metoder. Vill du ha stöd för att sluta röka, ta kontakt med Sluta-Röka-Linjen:

Läs mer

Associations between the use of ‘snus’ (moist tobacco) or e-cigarettes and tobacco smoking

Stöd att sluta röka eller snusa

Besök 1177 för mer information om hur du kan sluta röka eller snusa samt om du upplever sjukdomssymptom vid användning av elektroniska cigaretter. Kontakta 112 vid akut livshotande besvär.

På Sluta-Röka-Linjens webbsida kan du läsa om råd och tips för att sluta röka eller snusa:

Socialstyrelsen utfärdar nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor:

Läkemedelsverket godkänner läkemedel för rökavvänjning: