Nikotinprodukter och hälsorisker

Lyssna

Det finns produkter med enbart nikotin, till exempel e-cigaretter och nikotinsnus. Benämningar som vape, tobaksfritt snus och vitt snus kan få dem att framstå som mindre skadliga men nikotinets toxiska och beroendeframkallande egenskaper kan påverka hälsan negativt.

Här sammanfattar vi kunskap om hälsorisker vid användning av nikotinprodukter. Eftersom produkterna är relativt nya på marknaden behövs mer kunskap om hälsorisker och skador på lång sikt.

Nikotin är beroendeframkallande och kan orsaka ohälsa

E-cigaretter och nikotinsnus innehåller nikotin som är ett akuttoxiskt ämne och starkt beroendeframkallande.

Nikotin kan på kort sikt försämra blodkärlens funktioner och höga puls och blodtryck, effekter som i förlängningen kan bidra till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Nikotin under graviditeten kan innebära risker för kvinnan och barnet. Produkter som innehåller nikotin, som e-cigarettsvätska, kan orsaka förgiftningar. Barn är särskilt känsliga.

E-cigaretter och hälsorisker

I linje med hälsoriskerna med nikotin ser vi att e-cigarettsanvändning kan rubba hjärtrytmen, försämra blodkärlens funktioner och höja pulsen och blodtrycket, vilket alltså kan bidra till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Användning av e-cigaretter kan även irritera luftvägarna och förvärra astmabesvär. Det saknas kunskap om hälsorisker på lång sikt med att använda e-cigaretter.

Nikotinsnus och hälsorisker

Det saknas kunskap idag om nikotinsnusets hälsorisker. Trots att kunskap saknas behöver vi redan nu utgå från det vi vet om de skadliga ämnen som ingår och till exempel använda det vi vet om hälsorisker med nikotin för att bedöma risker med nikotinsnus.

Läs mer om nikotinprodukter och risker

Nikotinsnus och e-cigaretter är inte rökavvänjningsläkemedel

Varken e-cigaretter eller nikotinsnus är godkända eller rekommenderade som rökavvänjningsprodukter i Sverige. För rökavvänjning finns det andra beprövade, effektiva och säkra metoder. Vill du ha stöd för att sluta röka, ta kontakt med Sluta-Röka-Linjen:

Publikationer om nikotinprodukter och risker

Stöd att sluta röka eller snusa

Besök 1177 för mer information om hur du kan sluta röka eller snusa samt om du upplever sjukdomssymptom vid användning av elektroniska cigaretter. Kontakta 112 vid akut livshotande besvär.

På Sluta-Röka-Linjens webbsida kan du läsa om råd och tips för att sluta röka eller snusa:

Socialstyrelsen utfärdar nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor:

Läkemedelsverket godkänner läkemedel för rökavvänjning: