Regler och bestämmelser om spårbarhet av tobaksvaror

Lyssna

Tobaksvaror ska vara spårbara, vilket regleras genom lagen om tobak och likande produkter (2018:2088), 3 kap 7-10 §§. Reglerna omfattar nu cigaretter och rulltobak. Från 20 maj 2024 omfattas alla tobaksvaror, men det finns övergångsregler. Folkhälsomyndigheten har tillsyn över att reglerna följs.

Övergångsregler

Andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak som är tillverkade i unionen eller importerade till unionen före den 20 maj 2024 får säljas utan unika identitetsmärkningar fram till den 20 maj 2026.

Om reglerna inte följs

Folkhälsomyndigheten bedriver tillsyn mot tillverkare, importörer och partihandlare, distributörer och i vissa fall detaljhandlare av spårbarhetsmärkning och spårbarhet. Folkhälsomyndigheten får i sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen ska följas. Folkhälsomyndigheten får även besluta att identifieringskoder ska avaktiveras. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Vite

Ett vite är ett belopp med pengar som ska betalas om man inte följer ett beslut av en tillsynsmyndighet. Vitet döms ut av en domstol. Summan kan bestämmas i förväg och kan uppgå till flera tusen kronor.

Bestämmelser

De bestämmelser som informationen ovan bygger på:

Som aktör som handlar med tobak har du alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lag och föreskrift. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.