Spårbarhetssystemet för tobaksvaror

Lyssna

Spårbarhetssystemet innebär i korthet att alla aktörer, anläggningar och maskiner som ingår i leveranskedjan av tobaksvaror har en unik identifieringskod. Alla tobaksvaror har en unik identitetsmärkning, även kallad spårbarhetsmärkning. Syftet med spårbarhetssystemet är att motverka illegal handel.

Unik identitetsmärkning, en spårbarhetsmärkning

Alla styckförpackningar av tobaksvaror måste förses med en unik identitetsmärkning, även kallad spårbarhetsmärkning. När styckförpackningen hanteras och transporteras ska händelserna registreras och informationen föras över till en central databas. Även de ekonomiska transaktionerna kopplade till tobaksvaran registreras i databassystemet.

En tobaksvara får inte säljas om den saknar den unika identitetsmärkningen. Identifieringskoder och unika identitetsmärkningar och tillhörande mänskligt läsbar kod genereras och utfärdas av den behöriga id-utfärdaren.

Nationell id-utfärdare för spårbarhet av tobaksvaror

Figur 1. Spårbarhetssystemets systemstruktur.

Bild över spårbarhetssystemet i två delar. Dels logistikflödet från fabrik till detaljhandel och dels informationsflödet.

Källa: Bilden är hämtad från Kommissionens handbok för berörda parter (ec.europa.eu).

Sekundära databasen

Den sekundära databasen är en central databas som innehåller en kopia av alla spårbarhetsuppgifter som lagrats i de primära databaserna.

Kommissionen utsåg i juni 2023 Dentsu International Switzerland AG som leverantör av den sekundära databasen. Mer information om och från leverantören finns på EU-kommissionens webbplats:

Systems for tobacco traceability and security features (ec.europa.eu)

Den sekundära databasen tillhandahåller tekniska specifikationer och den gemensamma datakatalogen för spårbarhetssystemet. Dessa dokument och annan information finns tillgänglig på den webbplats för ekonomiska aktörer som Dentsu International har lagt upp.

The EU Secondary Repository Resources Center (eu-secondary.dentsuaegistracking.com)

Primära databaser

Tillverkare och importörer ska upprätta en databas för lagring av samtliga spårbarhetsuppgifter för den tillverkarens eller importörens egna produkter, som benämns primärdatabas.