Föreskrifter om vaccination av barn

Ordination

  • Läkarordination krävs när man inte följer de ramar för ålder och tidsintervall mellan doserna som står i föreskriften om vaccination av barn, t.ex. vid påskyndat vaccinationsschema med start vid 2 månaders ålder, tidigareläggning av andra dosen av MPR-vaccin eller för att ge dos 5 av dTp-vaccin tidigare än 5 år efter dos 4.

    Läkarordination krävs också när man ska ge en vaccination som inte ingår i det nationella allmänna programmet eller som inte omfattas av någon av de rekommendationer som listas i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43), t.ex. för att ge vaccination mot tuberkulos till barn som inte ingår i någon riskgrupp, eller om man inom regionen bestämt sig för att t.ex. erbjuda HPV-vaccin även till pojkar.

    Läkarordination krävs även vid förskrivning av vacciner utanför de åldrar som Läkemedelsverket har godkänt vaccinet för, så kallad off-label förskrivning. Exempel på detta är vaccination av tidigare ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade ungdomar över 13 år med kombinationsvacciner med hög antigenhalt.

    Uppdaterad: 2019-10-31 15:23

    Direktlänk till frågan

Kompletterande vaccinationer

Tidpunkter för vaccination