Tobaks- och nikotinprodukter och miljöpåverkan

Lyssna

Världshälsoorganisationen (WHO) lyfter i en rapport hur flera av målen i Agenda 2030 direkt eller indirekt kopplar till produktion av tobaks- och nikotinprodukter och beskriver hur den kan bidra till negativ miljöpåverkan.

De kartlägger potentiella risker ur ett samhällsperspektiv och diskuterar hur tobaksodlingar genom avskogning bidrar till exempel till ökade koldioxidutsläpp och jorderosion. I tillverkningen av tobaksprodukter släpps växthusgaser och luftföroreningar ut och produktionen genererar avfall som kan innehålla farliga ämnen. Vattenresurser påverkas negativt eftersom stora mängder vatten används i tillverkningsprocessen.

Tobaksodlingar finns framförallt i låginkomstländer som ofta har en svagare kemikalielagstiftning och sämre krav på skyddsutrustning. Det leder till en risk för användning av bekämpningsmedel med hälso- och miljöskadliga egenskaper och en högre exponering för bekämpningsmedel och nikotin i tobaksplantan för de som arbetar.

Läs mer

Tobacco and its environmental impact: an overview