Regler och bestämmelser om spårbarhetsmärkning och säkerhetsmärkning

Lyssna

Styckförpackningar till tobaksvaror ska ha en unik identitetsmärkning och en säkerhetsmärkning, vilket regleras genom lagen (2018:2088) om tobak och likande produkter, 3 kap 7 §. Hur säkerhetsmärkningen ska formas är reglerat i myndighetens föreskrift (HSLF-FS 2019:4) om säkerhetsmärkning.

Från 20 maj 2024 omfattas alla tobaksvaror, men det finns övergångsregler. Folkhälsomyndigheten har tillsyn över att reglerna följs.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om säkerhetsmärkning på styckförpackningar med tobaksvaror HSLF-FS 2019:4

3 kap. 7–11 §§ lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter:

3 kap. 3–8 §§ Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter:

Övergångsregler

Andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak som är tillverkade i unionen eller importerade till unionen före den 20 maj 2024 får säljas utan spårbarhet- och säkerhetsmärkning fram till den 20 maj 2026.

Om reglerna inte följs

Folkhälsomyndigheten bedriver tillsyn mot tillverkare, importörer, partihandlare, distributörer och i vissa fall detaljhandlare av spårbarhets- och säkerhetsmärkning. Folkhälsomyndigheten får i sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen ska följas. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Vite

Ett vite är ett belopp med pengar som ska betalas om man inte följer ett beslut av en tillsynsmyndighet. Vitet döms ut av en domstol. Summan kan bestämmas i förväg och kan uppgå till flera tusen kronor.

EU-Direktiv och lagar som reglerar spårbarhets- och säkerhetsmärkning

Beslutet om att införa ett EU-gemensamt system för spårbarhet och säkerhetsmärkning togs i tobaksproduktdirektivet (2014/40/EU) och specificerades i den kompletterande EU-lagstiftningen. Reglerna grundar sig på Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll.

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/40/EU (eur-lex.europa.eu)

Hur införandet av detta system för spårbarhet och säkerhetsmärkning ska genomföras har reglerats mer i detalj i tre olika förordningar och beslut; (1) Kommissionens delegerade förordning 2018/573 om centrala delar i de avtal om datalagring som ska ingås som en del i ett spårbarhetssystem för tobaksvaror (2) Kommissionens genomförandebeslut 2018/576 om tekniska standarder för säkerhetsmärkning som ska tillämpas på tobaksvaror samt (3) Genomförandeförordning 2018/574 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror.

Europeiska unionens officiella tidning: Lagstiftning (eur-lex.europa.eu)

Genomförande förordningen 2018/574 om tekniska specifikationer för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror har sedan dess korrigerats en gång. I mars 2023 publicerades även en ny genomförandeförordning 2023/448 om att ändra genomförandeförordningen 2018/574. Ändringarna i förordning 2023/448 träder i kraft den 21 december 2023.

Som aktör som handlar med tobak har du alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lag och föreskrift. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.