Spårbarhetsmärkning på tobaksvaror

Lyssna

För att tobaksvaror ska gå att spåra måste de ha en unik identitetsmärkning som gör det möjligt att identifiera, spåra och söka varorna genom hela leveranskedjan fram till detaljistledet. Produkter avsedda för den svenska marknaden ska ha identitetsmärkning utfärdad av den svenska id-utfärdaren.

Unika identitetsmärkningar

Tobaksvaror som tillhandahålls till konsumenter på den svenska marknaden ska ha unika identitetsmärkningarna och motsvarande mänskligt läsbara koder utfärdade av den svenska id-utfärdaren.

Format för unika identitetsmärkningar för styckprodukter

Den unika identitetsmärkningen för styckprodukter, som genereras av id-utfärdaren består av 18 tecken till detta tillkommer datumstämpel om 8 tecken, totalt 26 tecken.

Märkningen består av fyra delar:

 1. Id-utfärdarens kod; enligt ISO14549-2, 5 tecken (QCALL)
 2. Unikt serienummer; enligt ISO646, består av [a-z; A-Z; 0-9), totalt 9 tecken
 3. Produktkod, består av [a.z; A-Z; 0-9), totalt 4 tecken, koden gör det möjligt att fastställa:
  • i. Tillverkningsplats
  • ii. Tillverkningsanläggning (identifieringskod)
  • iii. Tillverkningsmaskin (identifieringskod)
  • iv. Produktbeskrivning (typ, märke, vikt, osv.)
  • v. Avsedd återförsäljningsmarknad (land)
  • vi. Avsedd leveransväg (transport över gräns, första land efter tillverkning/import till EU)
  • vii. I tillämpliga fall importören till unionen
 4. Tidsstämpel, format ÅÅMMDDhh, totalt 8 tecken, anger tidpunkten för tillverkningen enligt ovan, genereras av tillverkaren eller importören.

Figur 1. Den unika identitetsmärkningens fyra delar.

Den unika identitetsmärkningens fyra delar; id-utfärdarens kod, unikt serienummer, produktkod och tidsstämpel.

Information och instruktioner för kodning och avkodning av unika identitetsmärkningar på stycknivå finns tillgängliga på id-utfärdarens webbplats:

Direkt länk till kodning och avkodningsdokumentet:

Format för unika identitetsmärkningar för aggregerade förpackningar

För att förenkla registreringen av tobaksvarorna kan aggregerade förpackningar förses med identitetsmärkning på aggregerad nivå. De aggregerade unika identitetsmärkningarna kan antingen skapas av den ekonomiska aktören själv, eller av behörig id-utfärdare efter ansökan om aggregerade identitetsmärkningar av den ekonomiska aktören.

Den aggregerade unika identitetsmärkningen ska följa strukturen i artikel 11.1 om genererad av den behöriga id-utfärdaren. Om den skapas av den ekonomiska aktören själv ska den bestå av en individuell kod som har genererats i enlighet med ISO/IEC 15459–1:2014 eller ISO/IEC 15459–4:2014 eller deras senaste motsvarigheter.

Information och instruktioner för kodning och avkodning av unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå finns tillgängliga på id-utfärdarens webbplats:

Direkt länk till kodning och avkodningsdokumentet:

Avgifter för unika identitetsmärkningar

Id-utfärdaren får ta ut avgifter för att generera och utfärda unika identitetsmärkningar. Avgiften är fastställd i förordningen om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar.

Förordning (2019:224) om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar (riksdagen.se)