Spårbarhetsmärkningen och säkerhetsmärkningen – det här gäller för tobakstillverkare och importörer

Lyssna

Du som tillverkar eller importerar cigaretter eller rulltobak till Sverige måste märka dina produkter med dels en spårbarhetsmärkning och dels en säkerhetsmärkning som består av minst de fem äkthetsdetaljer som fastställts i föreskrifterna om säkerhetsmärkning på styckförpackningar med tobaksvaror.

Dessa märkningar måste finnas på samtliga styckförpackningar för att få säljas.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2019:4) om säkerhetsmärkning på styckförpackningar med tobaksvaror

Från och med 20 maj 2024 ska alla tobaksvaror som tillverkats i unionen eller importerats ha en spårbarhetsmärkning och en säkerhetsmärkning.

Skapas aggregerade unika identitetsmärkningar ska även dessa märkas på de aggregerade enheterna.

Applicering av den unika identitetsmärkningen

Du som tillverkar eller importör ansvarar för att sätta en unik identitetsmärkning på samtliga styckprodukter. Den unika identitetsmärkningen ska appliceras på styckförpackningen eller den aggregerade förpackningen med en databärare med dels en optisk maskinläsbar kod och dels en mänskligt läsbar kod.

Mer om beställning av unika identitetsmärkningar och spårbarhetssystemet

Databärare

Den optiskt läsbara koden på styckförpackningen ska vara i något av de tre godkända formaten i artikel 21.1 i genomförandeförordningen 2018/574.

Den optiskt läsbara koden på den aggregerade förpackningen ska vara i något av de format som anges i artikel 21.5 genomförandeförordningen 2018/574.

För att skilja databäraren för spårbarhet från andra databärare som kan finnas på styckförpackningar eller aggregerade förpackningar får TTT läggas till märkningen bredvid databäraren.

Tidsstämpel

Till koder som genererats av id-utfärdaren ska du lägga till en tidsstämpel i formatet ÅÅMMDDhh, totalt 8 tecken. Tidsstämpeln ska ange tidpunkten för tillverkningen och kan antingen ingå i databäraren eller tryckas separat på förpackningen i mänskligt läsbart format.

Mänskligt läsbar kod

Du ansvarar för att se till att varje databärare även innehåller en kod som kan läsas av människor och som gör det möjligt att söka upp den unika identitetsmärkningen i databassystemet. Om förpackningens dimensioner tillåter det ska den mänskligt läsbara koden vara intill den optiska databäraren med den unika identitetsmärkningen.

För styckförpackningar ska den mänskligt läsbara koden utgöras av id-utfärdarens kod (QCALL) och det unika serienumret (9 tecken).

Metoder för att applicera säkerhetsmärkningen

Du som tillverkar eller importör ansvarar för att sätta en säkerhetsmärkning på samtliga styckprodukter. Säkerhetsmärkningen måste fästas på förpackningen under cellofanomslaget och vara konstruerad så att den inte går att återanvändas, vilket innebär att den bör lämna märken eller gå sönder om den tas bort eller när förpackningen öppnas.

Säkerhetsmärkningen kan sättas på styckförpackningar med tobaksvaror med hjälp av någon av följande metoder:

  • Fastsättning
  • Tryckning
  • En kombination av fastsättning och tryckning.

Säkerhetsmärkning ska sättas på styckförpackningar med tobaksvaror på ett sätt som:

  • möjliggör identifiering och kontroll av äktheten hos en enskild tobaksvaras styckförpackning under hela den tid som tobaksvaran finns på marknaden och
  • skyddar den från att bli ersatt, återanvänd eller ändrad på något sätt.