Rekommendationer för vaccination mot covid-19

Lyssna

Här följer myndighetens rekommendationer för olika åldersgrupper och riskgrupper. Rekommendationerna gäller från och med 1 mars 2023 och som längst till och med 29 februari 2024.

Nya rekommendationer för vaccination mot covid-19 från 1 oktober 2023

Nya rekommendationer kommer att gälla från den 1 oktober 2023. Bland annat tas rekommendationen om påfyllnadsdos till personer 50-64 år bort 1 oktober.

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 från 1 oktober 2023

Rekommendationer gällande vaccination mot covid-19 från och med 1 mars 2023

80 år och äldre, samt boende på SÄBO

Personer som är 80 år och äldre samt personer boende på SÄBO (särskilda boenden för äldre), rekommenderas två doser under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024, varav den första bör infalla innan juni och den andra mellan oktober och sista december, inför vintersäsongen 2023/2024 (boende på SÄBO erbjuds ofta vaccin från slutet av oktober). Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

Denna åldersgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader.

65–79 år och personer i riskgrupp från 18 år

Personer i åldern 65–79 år samt personer i riskgrupp som är 18 år och äldre, rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför vintersäsongen 2023/24. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

En ytterligare dos vaccin finns tillgänglig att tas under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024.

Tidsintervall för vaccination: minst 6 månader sedan senaste dos.

Denna åldersgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader.

50–64 år

Personer i åldern 50–64 år rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023/24. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

Tidsintervall för vaccination: minst 9 månader sedan senaste dos.

Denna åldersgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader, men med fördel med ett längre intervall.

18–49 år

För personer i åldern 18–49 år finns ingen rekommendation om påfyllnadsdos. Rekommendation om tre doser grundvaccination upphör också från och med 1 mars 2023. En dos finns tillgänglig under perioden 1 mars 2023-29 februari 2024 oavsett tidigare antal doser och kan tas exempelvis om man lever nära en äldre person eller personer i riskgrupp.

Tidsintervall för vaccination: minst 9 månader sedan senaste dos.

Grundvaccination med 3 doser finns tillgänglig även fortsättningsvis.

Under 18 år

Sedan den 1 november 2022 är den allmänna rekommendationen om vaccination mot covid-19 till barn och unga mellan 12 och 17 år avslutad. Detta görs på grund av den låga risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 bland barn och ungdomar under 18 år. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination till barn och unga endast i enskilda fall och i samråd med ansvarig läkare. Svenska Barnläkarföreningen har definierat i vilka situationer detta kan vara aktuellt. Barnets behandlande läkare gör en individuell bedömning om vaccinationen behövs.

Uppdatering angående vaccination mot covid-19 till särskilda grupper av barn och ungdomar (barnlakarforeningen.se)

Riskgrupper

Fler doser rekommenderas till riskgrupper

För barn som anses ha högre risk för allvarlig covid-19 gör behandlande läkare en individuell bedömning och ordination för vaccination mot covid-19.

Personer över 18 år och som befinner sig i riskgrupper för allvarlig covid-19 rekommenderas fler doser vaccin mot covid-19 än andra i samma ålder:

 • Gravida oavsett ålder efter graviditetsvecka 12.
 • Vuxna med följande sjukdomar eller tillstånd:
  • Kronisk hjärt- kärlsjukdom inklusive högt blodtryck.
  • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma.
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  • Kronisk lever- eller njursvikt.
  • Diabetes mellitus typ 1 och 2.
  • Downs syndrom.
  • Stroke/demens.
  • Personer med nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Särskilt schema för personer med ett nedsatt immunförsvar

För personer med ett nedsatt immunförsvar förväntas ett svagare immunsvar efter en vaccination. De rekommenderas därför vaccinationer enligt ett särskilt schema med fler doser enligt särskild ordination.

Information om covid-19-vaccin till personer med nedsatt immunförsvar

Barn med svår immunbrist rekommenderas en extra vaccindos i sitt grundvaccinationsschema. Den dosen ska ges tidigast två månader efter dos 2. Barn med svår immunbrist mellan 12 och 17 år rekommenderas dessutom en första påfyllnadsdos tidigast fem månader efter extradosen. Ytterligare påfyllnadsdoser kan bli aktuella efter individuell läkarbedömning.

Läs mer om doser för barn med immunbrist:

Uppdatering angående vaccination mot covid-19 till särskilda grupper av barn och ungdomar (barnlakarforeningen.se)

Alla gravida rekommenderas vaccination

På grund av en risk för allvarlig sjukdom, särskilt i den senare delen av graviditeten, räknas gravida som en riskgrupp. Personer i riskgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser och ta en påfyllnadsdos under 2023, helst inför vintersäsongen 2023/2024.

De som är grundvaccinerade vid tidpunkten för graviditeten rekommenderas, oavsett tidigare antal påfyllnadsdoser, en ytterligare dos om mer än sex månader förflutit efter senaste dos. Det finns inget hinder för flera doser vaccin mot covid-19 under graviditeten om det skulle vara så att tidpunkten för fler doser, som vid grundvaccination, infaller under graviditeten.

Du som redan har haft covid-19 får ett bättre skydd under längre tid om du vaccinerar dig. Data visar att barn under sex månaders ålder kan vara skyddade från allvarlig sjukdom i covid-19 om mamman har vaccinerats under graviditeten.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccination mot covid-19 görs efter graviditetsvecka 12. Om det finns medicinska skäl för att göra en annan bedömning, kan tidig vaccination mot covid-19 ändå bedömas vara lämplig, t.ex. om den som är gravid har någon ytterligare riskfaktor såsom diabetes eller högt blodtryck.

En person som är gravid och vaccinerad mot covid-19 har ett lika gott skydd mot sjukdomen som den övriga befolkningen som blivit vaccinerad.

Publikation