Rekommendationer för vaccination mot covid-19 från 1 oktober 2023

Lyssna

Här följer myndighetens rekommendationer för olika åldersgrupper och riskgrupper. Rekommendationerna gäller från och med 1 oktober 2023 och som längst till och med 29 februari 2024. Översättningar på flera språk finns längst ner på denna webbsida.

Sedan augusti 2023 bedöms ovaccinerade personer utan nedsättning av immunförsvaret få en fullständig vaccination av en dos vaccin, som alltså inte längre behöver upprepas i en så kallad primärvaccinationsserie.

80 år och äldre, samt boende på SÄBO

Personer som är 80 år och äldre samt personer boende på SÄBO (särskilda boenden för äldre), rekommenderas en dos under hösten/vintern 2023.

Personer som tagit en dos vaccin efter den 1 augusti har ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Rekommendationen omfattar endast en dos vaccin hösten 2023, men en dos uppdaterat vaccin finns tillgänglig även för den som hunnit vaccinera sig innan det uppdaterade vaccinet fanns på marknaden. Det måste enligt tillverkaren gå minst tre månader mellan doserna.

65–79 år och personer i medicinsk riskgrupp från 18 år (för lista på medicinska riskgrupper se nedan)

Personer i åldern 65–79 år samt personer i riskgrupp som är 18 år och äldre, rekommenderas en dos under hösten/vintern 2023. En person i denna grupp som haft verifierad covid-19 efter 1 augusti 2023 har ett gott skydd mot svår covid-19 och kan avstå sin vaccindos inför vintersäsongen 2023/2024, förutsatt att ingen nedsättning av immunförsvaret föreligger. Om osäkerhet råder rekommenderas en vaccindos.

Personer som tagit en dos vaccin efter den 1 augusti har ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Rekommendationen omfattar endast en dos vaccin hösten 2023, men en dos uppdaterat vaccin finns tillgänglig även för den som hunnit vaccinera sig innan det uppdaterade vaccinet fanns på marknaden. Det måste enligt tillverkaren gå minst tre månader mellan doserna.

50–64 år

Ovaccinerade personer i åldern 50-64 rekommenderas en dos vaccin under hösten/vintern 2023.

För vaccinerade personer i åldern 50-64 år finns ingen rekommendation om ytterligare vaccination under hösten/vintern 2023. Vaccination med en dos finns dock tillgängligt för personer som önskar vaccinera sig inför vintersäsongen. För tidigare vaccinerade personer måste det ha gått minst 9 månader sedan senaste dos.

18–49 år

För personer i åldern 18–49 år finns ingen rekommendation om vaccination. Vaccination med en dos finns dock tillgängligt för personer som önskar vaccinera sig inför vintersäsongen. För tidigare vaccinerade personer måste det ha gått minst 9 månader sedan senaste dos.

Under 18 år

Sedan den 1 november 2022 är den allmänna rekommendationen om vaccination mot covid-19 till barn och unga mellan 12 och 17 år borttagen. Detta grund av den låga risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 bland barn och ungdomar under 18 år. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination till barn och unga endast i enskilda fall och i samråd med ansvarig läkare. Svenska Barnläkarföreningen har definierat i vilka situationer detta kan vara aktuellt. Barnets behandlande läkare gör en individuell bedömning om vaccinationen behövs.

Uppdatering angående vaccination mot covid-19 till särskilda grupper av barn och ungdomar (barnlakarforeningen.se)

Riskgrupper

För barn som anses ha högre risk för allvarlig covid-19 gör behandlande läkare en individuell bedömning och ordination för vaccination mot covid-19.

Personer över 18 år och som befinner sig i riskgrupper för allvarlig covid-19 rekommenderas vaccination mot covid-19:

 • Gravida oavsett ålder efter graviditetsvecka 12.
 • Vuxna med följande sjukdomar eller tillstånd:
 • Kronisk hjärt- kärlsjukdom inklusive stroke och högt blodtryck.
 • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes mellitus typ 1 och 2.
 • Personer med nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, inklusive personer med Downs syndrom.
 • Andra grupper som rekommenderas covidvaccination är personer med skörhet som behöver hjälp med aktiviteter i dagliga livet av hemtjänst, eller liknande samt personer med påtagligt nedsatt hälsa av andra skäl än diagnoserna ovan. Sådana andra skäl kan vara psykiatrisk sjukdom eller demens, och även skadligt alkoholbruk eller drogbruk.

Särskilt schema för personer med ett nedsatt immunförsvar

För personer med ett nedsatt immunförsvar förväntas ett svagare immunsvar efter en vaccination. De rekommenderas därför vaccinationer enligt ett särskilt schema med fler doser enligt särskild ordination.

Information om covid-19-vaccin till personer med nedsatt immunförsvar

Alla gravida rekommenderas vaccination

På grund av en risk för allvarlig sjukdom, särskilt i den senare delen av graviditeten, räknas gravida som en riskgrupp. Gravida rekommenderas därför vaccination om graviditetens senare halva sammanfaller med tiden då spridningen av SARS-CoV-2 är hög i Sverige. För de gravida som passerat vecka 20, kan det vara mer angeläget att vaccineras med befintligt vaccin än att vänta på att ett uppdaterat vaccin finns tillgängligt.

 • Gravida som är vaccinerade innan graviditeten rekommenderas, oavsett tidigare antal påfyllnadsdoser, en ytterligare dos om mer än sex månader förflutit efter senaste dos.
 • Gravida som aldrig tidigare vaccinerat sig mot covid-19 rekommenderas att ta en dos under graviditeten.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccination mot covid-19 görs efter graviditetsvecka 12. Om det finns medicinska skäl för att göra en annan bedömning, kan tidig vaccination mot covid-19 ändå bedömas vara lämplig, t.ex. om den som är gravid har någon ytterligare riskfaktor såsom diabetes eller högt blodtryck.

En person som är gravid och vaccinerad mot covid-19 har ett lika gott skydd mot sjukdomen som den övriga befolkningen som blivit vaccinerad.

Publikationer