Varför ansvarar landstingen för att elever i förskoleklass erbjuds vaccinationer?

Som regel ansvarar kommunerna och andra huvudmän för elevhälsan för vaccinationer av barn i skolan. Detta regleras i smittskyddslagen (SFS 2004:168, 2 kap. 3 a §). Det finns dock ett undantag för barn i förskoleklass, eftersom förskoleklass inte var obligatorisk då lagen skrevs och att alla barn alltså inte gick i förskoleklass. Sedan höstterminen 2018 är förskoleklass obligatorisk och undantaget kan alltså komma att tas bort framöver.