Alkohol och skador av andras konsumtion

Lyssna

Sociala problem och skador som orsakas av alkohol sträcker sig bortom individen, till närstående och samhället i stort. Det kan handla om ekonomiska problem och utanförskap för individen eller närstående liksom våld, skadegörelse och rattfylleri.

Barn påverkas av vuxnas alkoholkonsumtion

Att ha en förälder eller vårdnadshavare med problematisk alkoholkonsumtion kan leda till negativa konsekvenser för barns hälsa, utveckling och vardag på både kort och lång sikt. Exempelvis finns en ökad risk för att skolarbetet och skolresultaten påverkas negativt. Risken kan minska eller förstärkas av övriga skydds- och riskfaktorer i barnets omgivning.

Alkohol under graviditet kan skada fostret

Alkoholkonsumtion under graviditeten kan störa fosterutvecklingen och leda till fysiska, kognitiva och beteendemässiga effekter. Skador som kan vara orsakade av alkoholexponering under fostertiden kallas fetala alkoholspektrumstörningar (FASD). Fetalt alkoholsyndrom (FAS) är en medicinsk diagnos som inryms under FASD. Det är svårt att mäta förekomsten av FAS och FASD i befolkningen och ingen skattning har gjorts i Sverige på senare tid.

Alkohol bidrar till våld, olyckor och annan negativ påverkan

Problem på grund av andras alkoholkonsumtion kan påverka omgivningen i olika utsträckning. Problemen drabbar både närstående och obekanta liksom samhället i stort. Vid våldsbrott, såsom misshandel, hot, rån och sexualbrott, är det vanligt att gärningspersonen är berusad enligt Nationella trygghetsundersökningen (BRÅ).

En av fyra uppgav att de under de senaste 12 månaderna haft någon i sitt liv som de ansåg drack för mycket alkohol. Nästan hälften av dessa hade påverkats negativt enligt enkätundersökningen Vanor och konsekvenser 2021 (CAN). Det motsvarar drygt 1 av 10 i befolkningen 17–84 år.

Upplevda negativa konsekvenser av alkoholkonsumtion från personer som man inte känner uppgavs av drygt 7 procent, medan 1,4 procent uppgav att de påverkats mycket negativt. Det är vanligare att kvinnor och yngre personer uppger att de påverkas negativt av både närstående eller obekantas alkoholkonsumtion.

Läs mer

Se filmen "Vad ska du dricka när du blir stor?"