Alkohol ökar risken för sjukdomar och skador

Lyssna

Risken att drabbas av vissa sjukdomar ökar vid konsumtion av alkohol. Högre alkoholkonsumtion ger generellt högre risk, men även lägre nivåer kan öka risken för till exempel cancer. Beroendesjukdomar och cancer står för den största delen av ohälsa relaterat till alkohol i befolkningen.

I Sverige orsakades nästan fem procent av den samlade sjukdomsbördan 2019, av alkohol enligt data från det internationella projektet Global Burden of Disease (GBD). Alkohol utgör tillsammans med andra levnadsvanor såsom tobaksrökning och ohälsosamma matvanor riskfaktorer för många av de sjukdomar som bidrar mest till sjukdomsbördan i Sverige i dag. Dessa riskfaktorer ligger bakom en stor del av den ohälsa som går att påverka.

Fakta

Sjukdomsbörda är ett samlat mått som kombinerar den tid som människor förlorar på grund av för tidig död och sjukdom.

Beroende och cancer utgör den största delen av ohälsa orsakad av alkohol

Alkohol är en betydande riskfaktor för både psykisk och fysisk ohälsa. Beroendesjukdomar tillsammans med cancer förklarar den största delen av ohälsa relaterat till alkohol i befolkningen enligt beräkningar från GBD. Men alkohol ökar även risken för cancer, blodtrycks-, leversjukdomar och förgiftningar. Även smittsamma sjukdomar påverkas, framför allt luftvägssjukdomar.

300 000 svenskar uppskattas vara beroende av alkohol

Det motsvarar cirka 4 procent av Sveriges vuxna befolkning 17–84 år. Den senaste mätningen 2021 visade att andelen ligger på samma nivåer som tidigare mätningar med undersökningen Vanor och konsekvenser utförd av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Alkoholberoende skiljer mellan olika grupper

Andelen är enligt Vanor och konsekvenser

  • högre bland män än bland kvinnor (4,4 procent respektive 3,1 procent)
  • högst i åldersgruppen 17–29 år och lägst i åldersgruppen 65–84 år (7,6 procent respektive 1,7 procent).

Det finns även skillnader i andel med beroendediagnos mellan olika socioekonomiska grupper, 2017 var andelen högre bland män med låg utbildningsnivå jämfört med män med hög utbildningsnivå. Den skillnaden kvarstod när hänsyn togs till ålder, sysselsättning och födelseland.

Alkohol ökar risken för cancer

Konsumtion av alkohol är en av de främsta individuellt påverkbara riskfaktorerna för att få cancer. Alkoholkonsumtion är en riskfaktor för att få cancer i munhåla, svalg, matstrupe, struphuvud, lever, tjock- och ändtarm samt bröstcancer hos kvinnor. Generellt sett ger en högre alkoholkonsumtion en högre risk för cancer, men även låg och måttlig konsumtion ökar risken för flera cancerformer.

Sammantaget uppskattas mer än vart tionde dödsfall av cancer i munhåla, svalg, matstrupe, struphuvud, lever, tjock- och ändtarm samt bröstcancer hos kvinnor i Sverige vara orsakade av alkohol.

Efter hjärt- kärlsjukdom är cancer den vanligaste dödsorsaken både i Sverige och i världen. År 2020 orsakades 24 procent av alla dödsfall i Sverige av tumörer.

Kunskapssammanställning om alkohol och cancer

Du som vill ta del av vår kunskapssammanställning om alkohol och cancer kan beställa den via e-post till registrator. Ange nummer 02260-2022.

info@folkhalsomyndigheten.se

Alkohol och droger leder till skador i trafiken

Alkohol eller droger var inblandat i drygt var femte dödsfall i vägtrafiken och totalt omkom 57 personer i en alkohol- eller drogrelaterad olycka 2020 enligt Trafikverkets djupstudier. Av dessa omkom 39 personer i olyckor som enbart var alkoholrelaterade och tre i olyckor som var både alkohol- och drogrelaterade.

Finns det någon riskfri gräns för alkohol?

Högre alkoholkonsumtion ger generellt högre risk för sjukdom, men även lägre konsumtion ökar risken för till exempel cancer. Vi vet idag inte om det finns någon nivå av alkoholkonsumtion som är riskfri.

Läs mer