Alkoholens samhällskostnader

Lyssna

De medicinska och sociala konsekvenserna som orsakas av alkohol leder till stora kostnader för samhället. Samhällskostnaderna för alkoholkonsumtionen i Sverige uppskattades till cirka 103 miljarder kronor år 2017.

Kostnaderna i beräkningen består dels av direkta kostnader såsom utgifter för sjukvård och rättsväsende 25,2 miljarder (24 procent) och dels av indirekta kostnader såsom produktionsbortfall 35,1 miljarder kronor (34 procent). De immateriella kostnaderna för hälsoförluster som orsakas av alkoholkonsumtion beräknades vara 43,1 miljarder kronor (42 procent).

Kostnader för alkohol varierar mellan regioner

En beräkning av de regionala kostnaderna för alkoholkonsumtion visar att dessa varierar stort över landet, från 11 283 kronor per invånare för regionen med högst kostnader till 8 339 kronor per invånare för regionen med lägst kostnader. Skillnaderna kan förklaras av olika faktorer såsom skillnader i konsumtionsmönster och antalet förtida dödsfall som får stor betydelse för exempelvis produktionsbortfall. Även de kostnader som är kopplade till hur regioner hanterar alkoholens konsekvenser har betydelse. När förtida dödsfall inträffar i unga åldrar leder det till höga kostnader för exempelvis produktionsbortfall.

Beräkningarna utfördes av Ramboll Management Consulting på uppdrag av Systembolaget.

Läs mer