Dödlighet i alkoholdiagnoser

Lyssna

Varje år bidrar alkoholdiagnoser till att många personer avlider. Dödligheten är ojämlikt fördelad och det finns stora skillnader mellan personer med förgymnasial och eftergymnasial utbildning. Det finns även stora skillnader mellan män och kvinnor. Alkohol bidrar därmed till ojämlikhet i hälsa.

Alkoholdiagnoser bidrog till 2 100 dödsfall 2022, vilket motsvarar 25 dödsfall per 100 000 invånare 15 år och äldre. Dödligheten är tre gånger högre bland män än bland kvinnor. Under perioden 2000–2022 har dödligheten minskat bland män, medan den varit relativt oförändrad bland kvinnor (figur 1).

Figur 1. Dödsfall till följd av alkohol, per 100 000 invånare, 15 år och äldre under perioden 2000 till 2022. Figuren visar fördelningen män och kvinnor.

Figuren visar att den alkoholrelaterade dödligheten har minskat bland män under perioden. Bland kvinnor har den legat på samma nivå.

Källa: Indikatorlabbet (bearbetning av data från Socialstyrelsen).

Det finns skillnader i andelen individer som avlider på grund av alkoholrelaterade sjukdomar, bland annat sett till utbildningsgrupper (figur 2). I jämförelse med personer som har eftergymnasial utbildning 2022, var dödligheten

  • tre gånger högre i gruppen med förgymnasial utbildning
  • dubbelt så hög i gruppen med gymnasial utbildning.

Figur 2. Dödlighet enligt alkoholindex, antal per 100 000 invånare 25 år eller äldre 2022. Figuren visar fördelning i utbildningsgrupper. Åldersstandardiserade värden.

Dödligheten i alkoholdiagnoser är mycket högre bland personer med kort utbildning än bland personer med lång utbildning. Dödligheten är mer än 3 gånger högre i gruppen med kort utbildning.

Ofta är människors hälsa sämre ju lägre social position de har. Detta stegvisa samband kallas för en social gradient i hälsa. Den uppmätta alkoholkonsumtionen i befolkningen är mer jämt fördelad mellan utbildningsgrupper än dödligheten. Skillnaden mellan konsumtion och skador framkommer i flera länder. Det finns ingen förklaring som helt ge svaret på vad detta beror på. Men det kan delvis förklaras av att vissa grupper är särskilt utsatta för ohälsa. Till exempel genom att befinna sig i en lägre social position som är en av flera situationer som kan leda till en ökad risk för ohälsa.

Statistiken fångar inte alla dödsfall till följd av alkohol

Dödligheten i statistiken är baserad på dödsfall med uttalad alkoholdiagnos som underliggande eller bidragande orsak, så kallat alkoholindex. Därmed fångas inte dödsfall av sjukdomar som delvis kan orsakas av alkohol till exempel cancer eller dödsfall som orsakas av en påverkad individ. Alkoholindex ger därför en begränsad bild av den alkoholrelaterade dödligheten.

Läs mer