Nikotin är beroendeframkallande och kan orsaka ohälsa

Nikotinsnus och e-cigaretter innehåller nikotin som är ett akuttoxiskt ämne och är starkt beroendeframkallande. En ökad användning av nikotinprodukter kan genom nikotinets beroendeframkallande- och hälsoskadliga egenskaper bidra till en negativ utveckling av folkhälsan. Det är särskilt viktigt att skydda barn och unga från att börja använda nikotinprodukter eftersom de har lättare att fastna i ett nikotinberoende.

Nikotin kan ge negativa effekter på bland annat hjärta och kärl. Nikotinanvändning kan under graviditeten orsaka komplikationer för både kvinnan, fostret och även för det nyfödda barnet. Om vätskor med nikotin sväljs kan de orsaka förgiftning och barn är särskilt känsliga.

Nikotinhalterna ofta högre än i tobaksprodukter

Nikotinhalterna i nikotinsnus och i e-cigaretter varierar men de kan motsvara och även vara högre än halterna i tobaksprodukter. Det är oklart vilka långtidseffekter nikotinprodukter har på hälsan. För en god och jämlik hälsa hos befolkningen är det därför viktigt att fortsätta forska på nikotinets långsiktiga effekter på hälsan.

Användning av e-cigaretter kan innebära hälsorisker

Innehållet i e-vätskan på e-cigaretter kan variera och det är därför svårt att göra generella antaganden om hälsorisker. Vi vet trots detta att användning av e-cigaretter, som även kallas vaping eller vejpning av användare, kan skada hälsan. Barn och unga ska skyddas och därför finns en 18-årsgräns för användning av e-cigaretter med nikotin i Sverige.

  • Ångan från elektroniska cigaretter kan innehålla skadliga ämnen t.ex. cancerframkallande aldehyder, irriterande ämnen och metaller.
  • Ångan från elektroniska cigaretter kan innehålla hälsoskadliga partiklar.
  • Användning av e-cigaretter kan orsaka korttidseffekter på hjärtfrekvens och kärl.
  • Korttidsanvändning av e-cigaretter kan påverka andningsorganen t.ex. genom irritation i lungor och munhåla.

Annan reglering för nikotinprodukter

Nikotinprodukter omfattas inte av samma reglering som tobaksprodukter till exempel när det gäller marknadsföring, märkning och smaksättning. Detta har möjliggjort att flera nya nikotinprodukter har börjat säljas och marknadsföras på ett sätt som kan tilltala barn och unga och personer som inte tidigare använt nikotin.

Barn och unga är särskilt känsliga för nikotinets belönande och beroendeframkallande egenskaper och behöver därför ett särskilt skydd. Forskning visar att ett nikotinberoende kan leda till att man börjar använda fler produkter med nikotin. Bland ungdomar som använder e-cigaretter är det fler som börjar röka. Smaksättning av nikotinprodukter bidrar till att ungdomar testar och använder e-cigaretter och att produkterna upplevs som mindre farliga.

Ny lag för nikotinprodukter

För att begränsa all användning av nikotin och stärka skyddet av barn och unga har en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter röstats igenom i riksdagen den 21 juni 2022.

Den nya lagen kommer att träda i kraft den 1 augusti 2022 (delar av lagen 1 januari 2023 och 1 januari 2024).

Mer om nikotinprodukter och risker

Nikotinsnus och e-cigaretter är inte rökavvänjningsläkemedel

Varken e-cigaretter eller nikotinsnus är godkända eller rekommenderade som rökavvänjningsprodukter i Sverige. För rökavvänjning finns det andra beprövade, effektiva och säkra metoder. Vill du ha stöd för att sluta röka, ta kontakt med: Sluta-Röka-Linjen, 020-84 00 00.

Stöd att sluta röka eller snusa

Besök 1177 Vårdguiden för mer information om hur du kan sluta röka eller snusa samt om du upplever sjukdomssymptom vid användning av elektroniska cigaretter. 1177 Vårdguiden (1177.se) Kontakta 112 vid akut livshotande besvär.

På Sluta-Röka-Linjens webbsida kan du läsa om råd och tips för att sluta röka eller snusa: Sluta röka linjen (slutarokalinjen.se)

Socialstyrelsen utfärdar nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor: Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (socialstyrelsen.se)

Läkemedelsverket godkänner läkemedel för rökavvänjning: Läkemedelsverket (lakemdelsverket.se)