Influensaläget och influensasjukdom

 • Läs den senaste influensarapporten för nuvarande lägesbild. Veckorapporten publiceras på torsdagar under oktober–maj.

  Influensarapport

  Uppdaterad: 2022-02-25 09:09

  Direktlänk till frågan
 • Det finns två typer av influensavirus som ger upphov till den typiska influensasjukdomen: A och B. På influensavirusets yta finns det två ytmolekyler (hemagglutinin (H) och neuraminidas (N)) som gör det möjligt för immunförsvaret att känna igen och bekämpa viruset. Hos influensa A finns många olika subtyper av H och N. De har numrerats (till exempel H1 eller H18, N2 eller N11), och olika influensa A-virus benämns därför till exempel influensa A(H2N3) eller A(H1N1). För influensa B finns det två olika linjetyper, B/Victoria samt B/Yamagata.

  Ytmolekylerna förändras lite mellan varje säsong och därmed skyddar inte alltid den immunitet man fått från tidigare influensainfektioner eller vaccin. De influensatyper som återkommer varje vinter kallas säsongsinfluensa. Följande influensastammar cirkulerar världen över sedan pandemin 2009:

  • Influensa A(H3N2)
  • Influensa A(H1N1)pdm09
  • Influensa B/Yamagata
  • Influensa B/Victoria

  Sjukdomsinformation om influensa.

  Uppdaterad: 2022-02-25 09:09

  Direktlänk till frågan
 • För individen som blir sjuk kan man inte särskilja mellan olika influensasorter baserat på symptom. Man kan bli allvarligt sjuk och till och med avlida av samtliga influensasorter. Man kan också bli lindrigt sjuk, förkyld eller inte ha några symptom alls trots att man har influensa.

  Generellt brukar influensa A orsaka de mer intensiva epidemierna. Vid säsonger som domineras av influensa A(H3N2) brukar en större andel personer 65 år eller äldre insjukna medan en högre andel vuxna under 65 insjuknar när influensa A(H1N1)pdm09 cirkulerar. Barnen drabbas varje säsong oavsett influensasort eftersom det alltid finns barn som inte fått influensa förut.

  Sjukdomsinformation om influensa.

  Uppdaterad: 2022-02-25 09:10

  Direktlänk till frågan
 • Läs om vanliga symtom vid influensa på 1177.se eller Folkhälsomyndighetens webbplats.

  Uppdaterad: 2022-02-25 09:10

  Direktlänk till frågan
 • 1177.se har råd för allmänheten om när man ska söka vård.

  Uppdaterad: 2022-02-25 09:10

  Direktlänk till frågan
 • Om du tillhör en riskgrupp är det viktigt att du vaccinerar dig mot influensa.

  För att minska smittspridningen gäller som alltid att:

  • Tvätta händerna ofta! Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhandtag. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk som sedan slängs. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk! På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

  Uppdaterad: 2022-02-25 09:10

  Direktlänk till frågan

Generellt om influensavaccin

 • Vaccinerna mot säsongsinfluensa innehåller delar av fyra olika sorters säsongsinfluensa, nämligen influensa A(H1N1)pdm09 och A(H3N2) samt båda linjetyperna av influensa B. Information om det aktuella innehållet finns på sidan om vaccination mot influensa.

  Uppdaterad: 2022-02-25 09:11

  Direktlänk till frågan
 • Influensavaccinets effekt varar i 6–9 månader, det vill säga tillräckligt för att ge skydd under en influensasäsong. Den som vaccinerats tidigare behöver alltså vaccineras igen inför den kommande säsongen. Inför varje säsong anpassas vaccinstammarna för att likna de som cirkulerar.

  Mer om skyddseffekten

  Uppdaterad: 2022-02-25 09:11

  Direktlänk till frågan
 • För säsongen 2021-2022 har ett inaktiverat influensavaccin med högre dos virusprotein för personer 65 år och äldre upphandlats av samtliga regioner i Sverige främst för användning på särskilda boenden för äldre. Vaccinet innehåller fyra gånger den antigenmängd som de vanliga inaktiverade vaccinerna. Dessa högdosvacciner produceras på samma sätt som influensavaccinerna som innehåller en vanlig dos och är även de äggbaserade.

  Läs mer: Nya vacciner mot säsongsinfluensa

  Under 2018 och 2019 bytte alla regioner från trivalenta vacciner till tetravalenta influensavacciner. Vaccinerna produceras på samma sätt och har samma goda säkerhet. Skillnaden är att de tetravalenta vaccinerna innehåller fyra influensastammar, medan de trivalenta innehållit tre stammar. Eftersom de tetravalenta vaccinerna skyddar mot ytterligare en influensa B-stam än tidigare betyder detta att vaccinerna har bättre skyddseffekt, om man ser över tid.

  Trivalenta och tetravalenta vacciner mot säsongsinfluensa

  Uppdaterad: 2022-02-25 09:12

  Direktlänk till frågan
 • Vaccination ges under hösten och vintern vid vårdcentraler och vaccinationsmottagningar. Information om vaccinationsmottagningar finns på 1177 Vårdguiden för varje region.

  Uppdaterad: 2022-02-25 09:12

  Direktlänk till frågan
 • Vaccinationen är gratis för gravida, personer som är 65 år eller äldre och övriga riskgrupper i samtliga regioner. Läs mer på 1177 Vårdguiden.

  Uppdaterad: 2022-02-25 09:12

  Direktlänk till frågan
 • Vaccinationseffekten varierar och påverkas bland annat av hur väl viruset i vaccinet överensstämmer med det virus man smittas med, immunsystemets förmåga att producera skydd hos den som vaccineras och hur lång tid som förflutit mellan vaccination och influensasmitta. I genomsnitt skyddas 60 procent av friska vuxna mot att insjukna i laboratoriebekräftad influensa, när vaccinet stämmer (matchar) med den cirkulerande stammen. Skyddet blir lägre vid dålig matchning och lägre bland äldre eftersom immunförsvaret försämras med stigande ålder.

  Det är viktigt att både vården och de vaccinerade är medvetna om att man kan få influensa trots vaccination och att risken är störst om någon i personens nära omgivning har eller nyligen har haft sjukdomen. Man har visat i flera studier att om man trots vaccination får influensa så blir oftast sjukdomen lindrigare hos de som vaccinerats.

  Mer om skyddseffekten

  Uppdaterad: 2022-02-25 09:12

  Direktlänk till frågan
 • Det är bra att vaccinera sig på hösten, innan influensavirus börjar cirkulera i större omfattning. Samtliga regioner startar sina vaccinationskampanjer från och med 9 november och då kan personer i riskgrupp vaccinera sig. Från 22 november erbjuds vaccination även till vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa. Den 6 december och framåt kan övriga personer erbjudas vaccination. Det tar två veckor innan man får ett bra skydd av vaccinet, och effekten varar ungefär sex-nio månader. Säsongsinfluensan brukar sätta igång på allvar i slutet av december. För att få ett så bra skydd som möjligt bör man vaccinera sig innan året är slut. Det går även att vaccinera sig under pågående influensaepidemi, men då finns risken att insjukna i influensa innan vaccinet har gett effekt. Man blir inte svårare sjuk om det skulle inträffa.

  Mer om skyddseffekten

  Uppdaterad: 2022-02-25 09:12

  Direktlänk till frågan
 • Nej. De influensavacciner som ges som spruta innehåller avdödat virus och kan inte orsaka influensa, men man kan få lite feber 1-2 dagar efter vaccinationen när immunförsvaret aktiveras. Det levande försvagade vaccinet som ges till barn som nässprej orsakar en mild infektion i de övre luftvägarna och ska inte ges till barn med nedsatt immunförsvar eftersom det hos dem kan orsaka en svårare infektion.

  Frågor och svar om barn och säsongsinfluensavaccin

  Det tar två veckor innan man får ett bra skydd av vaccination så har man otur kan man hinna smittas av influensa under den perioden. Man blir inte svårare sjuk om det skulle inträffa, men risken är att man tror att det var vaccinet som orsakade sjukdomen.

  Mer om vaccination mot influensa

  Uppdaterad: 2022-02-25 09:12

  Direktlänk till frågan
 • Om du inte tillhör en riskgrupp så behöver du inte vaccinera dig varje år. Men för att få ett vaccinskydd för kommande säsong behöver du vaccinera dig på hösten/vintern inför säsongen. Influensavaccinets effekt varar i 6–9 månader, det vill säga tillräckligt för att ge skydd under en influensasäsong. Vaccinet uppdateras också varje säsong eftersom influensavirus ständigt förändras.

  Uppdaterad: 2022-02-25 09:13

  Direktlänk till frågan
 • Är man i övrigt frisk så ger en influensainfektion ett bra skydd som varar längre än en vaccination eftersom influensavaccinet ger ett kortvarigt skydd som varar upp till 9 månader. Men tillhör man en riskgrupp har man en ökad risk att få svår influensasjukdom och därför bör man vaccineras.

  Uppdaterad: 2022-02-25 09:13

  Direktlänk till frågan
 • Den som inte tillhör en riskgrupp, men vill undvika att få säsongsinfluensa eller smitta någon annan, kan också välja att vaccinera sig efter 6 december 2021.

  Uppdaterad: 2022-02-25 09:13

  Direktlänk till frågan
 • I en del regioner erbjuds vaccination avgiftsfritt eller till reducerat pris för riskgrupper även hos privata vaccinatörer medan i andra regioner får man själv stå för avgiften, detta beror på vilka avtal som råder lokalt.

  Uppdaterad: 2022-02-25 09:13

  Direktlänk till frågan
 • Ja, vuxna kan ta standarddos influensavaccin och vaccin mot covid-19 vid samma tillfälle. Vaccinerna ges då i olika injektionsställen, helst andra armen eller benet. Vaccination med högdos influensavaccin och vaccination mot covid-19 separeras minst 7 dagar.

  Uppdaterad: 2022-02-25 09:13

  Direktlänk till frågan

Säkerhet och biverkningar

Grupper som rekommenderas vaccination

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot säsongsinfluensa till följande grupper:

  • personer 65 år eller äldre
  • gravida efter graviditetsvecka 16
  • vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
    • kronisk hjärtsjukdom
    • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
    • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
    • kronisk lever- eller njursvikt
    • diabetes mellitus
    • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
  • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden och inom hemtjänst.

  Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper.

  Uppdaterad: 2022-02-25 09:15

  Direktlänk till frågan
 • Personer med vissa underliggande sjukdomar och tillstånd (se frågan Vilka grupper rekommenderas att vaccinera sig mot influensa), gravida efter graviditetsvecka 16 och personer som är 65 år eller äldre har överlag en ökad risk att få svår sjukdom eller avlida om de får influensa och bör därför vaccinera sig mot säsongsinfluensa varje år.

  Uppdaterad: 2022-02-25 09:15

  Direktlänk till frågan
 • Risken för allvarlig sjukdom vid influensa är störst under senare delen av graviditeten och gravida rekommenderas därför vaccination efter graviditetsvecka 16 för att de ska få bästa möjliga skydd mot svår sjukdom. Vaccination skyddar både den gravida, fostret och det nyfödda barnet.

  För gravida med underliggande kroniska sjukdomar är det extra viktigt att vaccineras mot influensa eftersom de har ytterligare förhöjd risk att bli svårt sjuka. Dessa personer rekommenderas vaccination även före graviditetsvecka 16.

  Uppdaterad: 2022-02-25 09:16

  Direktlänk till frågan
 • Arbetsgivaren kan erbjuda personal vaccination mot säsongsinfluensa, men det kan inte vara tvingande. Arbetsgivaren kan erbjuda vaccination för att minska sjukfrånvaro på arbetsplatsen, men det kan även vara för att minska risken för att smitta sköra personer till exempel inom vård och omsorg.

  Mer på Arbetsmiljöverkets webbplats

  Uppdaterad: 2022-02-25 09:16

  Direktlänk till frågan
 • Det är viktigt att skydda vård- och omsorgspersonal genom vaccination eftersom det minskar smittrisken för alla personer som personalen tar hand om. Vaccination rekommenderas för all personal inom vård- och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa (det vill säga, personer i riskgrupp).

  Vaccination är särskilt viktigt för personal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Vaccination bidrar också till en lägre sjukfrånvaro bland personalen.

  Uppdaterad: 2022-02-25 09:16

  Direktlänk till frågan
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personal inom vård- och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa (det vill säga, personer i riskgrupp) erbjuds vaccination. Vaccination är särskilt viktigt för personal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

  Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper

  Uppdaterad: 2022-02-25 09:16

  Direktlänk till frågan

Upphandling och avtal mm

Brist på influensavaccin