Frågor och svar om influensavaccination

Lyssna

Frågor och svar kring influensavaccination är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men även för exempelvis media och andra intresserade personer. Sidan har uppdaterats inför säsongen 2023-2024.

Influensaläget och influensasjukdom

Lyssna

Läs den senaste influensarapporten för nuvarande lägesbild. Veckorapporten publiceras på fredagar under oktober–maj.

Aktuell veckorapport om influensa

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

För individen som blir sjuk kan man inte särskilja mellan olika influensasorter baserat på symtom. Man kan bli allvarligt sjuk och till och med avlida av samtliga influensasorter. Man kan också bli lindrigt sjuk, förkyld eller inte ha några symtom alls trots att man har influensa.

Generellt brukar influensa A orsaka sde mer intensiva epidemierna. Vid säsonger som domineras av influensa A(H3N2) brukar en större andel personer 65 år eller äldre insjukna medan en högre andel vuxna under 65 insjuknar när influensa A(H1N1)pdm09 cirkulerar. Barnen drabbas varje säsong oavsett influensasort eftersom det alltid finns barn som inte fått influensa förut.

Sjukdomsinformation om influensa

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Läs om vanliga symtom vid influensa på 1177.se eller på vår egna sida.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

1177.se har råd för allmänheten om när man ska söka vård.

Influensa (1177.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Om du tillhör en riskgrupp är det viktigt att du vaccinerar dig mot influensa.

För att minska smittspridningen gäller som alltid att:

 • Tvätta händerna ofta! Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhandtag. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk som sedan slängs. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk! På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.
Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Generellt om influensavaccin

Lyssna

I de flesta fall går det bra att ta flera vacciner vid samma vaccinationstillfälle, som vaccin mot covid-19, influensa och pneumokocker. När flera vacciner tas samtidigt finns en risk för mer uttalade, men ofarliga, biverkningar, till exempel feber. För särskilt sköra personer kan detta vara jobbigt och därför ofta ett skäl för dessa att sprida vaccinationerna på flera tillfällen. Vaccinets skyddseffekt försämras inte av att flera vacciner tas samtidigt.

Vaccination mot influensa

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

I de flesta fall går det bra för gravida att ta två av dessa vacciner vid samma vaccinationstillfälle. Att vaccinera med tre vaccin samtidigt bör undvikas under graviditet. När flera vacciner tas samtidigt finns en risk för mer uttalade, men ofarliga, biverkningar, till exempel feber. Detta kan bli särskilt ansträngande för gravida och därför ofta ett skäl till att sprida vaccinationerna på flera tillfällen.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det finns inget bestämt intervall som måste gå mellan doserna när de fördelas på olika tillfällen. Eventuella biverkningar från den föregående dosen bör ha klingat av helt innan nästa vaccinationstillfälle och många vaccinationsmottagningar tillämpar ett intervall på minst 1-2 veckor.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Vaccinerna mot säsongsinfluensa innehåller delar av fyra olika sorters säsongsinfluensa, nämligen influensa A(H1N1)pdm09, influensaA(H3N2), B/Victoria och B/Yamagata.

Mer om information om det aktuella innehållet: Vaccination mot influensa

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Influensavaccinets effekt varar i ungefär 6 månader, det vill säga tillräckligt för att ge skydd under en influensasäsong. Den som vaccinerats tidigare behöver alltså vaccineras igen inför den kommande säsongen. Inför varje säsong anpassas vaccinstammarna för att likna de som cirkulerar.

Skyddseffekt av vaccination mot säsongsinfluensa

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Sedan några säsonger har två förstärkta influensavacciner blivit tillgängliga i Sverige. Dessa upphandlas av regionerna och används/erbjuds främst till personer på särskilda boenden för äldre.

Det ena förstärkta vaccinet är ett högdosvaccin, som innehåller fyra gånger så hög antigenmängd som standarddosvaccin. Det andra förstärkta vaccinet är ett adjuvanterat influensavaccin som innehåller standarddos antigenmängd tillsammans med ett förstärkningsmedel – ett så kallat adjuvans. Syftet med att högdosvaccin respektive adjuvans används, är att förstärka immunsystemets svar på vaccinationen. Vilket av de förstärkta vaccinerna som erbjuds bestäms av regionerna och har varierat över säsongerna.

För säsongen 2023-2024 har det adjuvanterade vaccinet upphandlats av samtliga regioner, främst för användning på särskilda boenden för äldre.

Nya vacciner mot säsongsinfluensa – Kunskapsöversikt om adjuvanterat vaccin, äggodlat högdosvaccin, rekombinant högdosvaccin och cellbaserat vaccin mot säsongsinfluensa

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Var influensavaccination av riskgrupper utförs varierar mellan regioner, det kan vara på vårdcentraler, hälsocentraler eller vaccinationsmottagningar. Dessa mottagningar kan ge mer information om var man kan vaccinera sig och öppettider. Information finns på 1177.se för varje region.

För personer som inte rekommenderas vaccination ges vaccination främst hos privata vaccinatörer.

Vaccination mot influensa (1177.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Varje region beslutar om sin egen kostnad för vaccination. Vaccinationen är säsongen 2023-2024 gratis för gravida, personer som är 65 år eller äldre och övriga riskgrupper i samtliga regioner.

Vaccination mot influensa (1177.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Vaccinationseffekten varierar och påverkas bland annat av hur väl viruset i vaccinet överensstämmer med det virus man smittas med, immunsystemets förmåga att producera skydd hos den som vaccineras och hur lång tid som förflutit mellan vaccination och influensasmitta. I genomsnitt skyddas 60 procent av friska vuxna mot att insjukna i laboratoriebekräftad influensa, när vaccinet stämmer (matchar) med den cirkulerande sorten. Skyddet blir lägre vid dålig matchning och lägre bland äldre eftersom immunförsvaret försämras med stigande ålder.

Det är viktigt att både vården och de vaccinerade är medvetna om att man kan få influensa trots vaccination. Risken är störst om någon i personens nära omgivning har eller nyligen har haft sjukdomen. Man har visat i flera studier att om man trots vaccination får influensa så blir oftast sjukdomen lindrigare hos de som vaccinerats.

Mer om skyddseffekt av vaccination mot säsongsinfluensa

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det är bra att vaccinera sig på hösten, innan influensavirus börjar cirkulera i större omfattning. Samtliga regioner startar hösten 2023 sina vaccinationskampanjer från och med 7 november. Då kan personer i riskgrupp vaccinera sig, samt även vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa. Med start i december kan övriga personer erbjudas vaccination. Det tar två veckor innan man får ett bra skydd av vaccinet, och effekten varar i ungefär sex månader.

Säsongsinfluensan brukar sätta igång på allvar i slutet av december. För att få ett så bra skydd som möjligt bör man vaccinera sig innan året är slut. Det går även att vaccinera sig under pågående influensaepidemi, men då finns risken att insjukna i influensa innan vaccinet har gett effekt. Man blir inte svårare sjuk om det skulle inträffa.

Mer om information om det aktuella innehållet och vilka som rekommenderas vaccination.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej. De influensavacciner som ges innehåller avdödat virus och kan inte orsaka influensa, men man kan få lite feber 1-2 dagar efter vaccinationen när immunförsvaret aktiveras. Det levande försvagade vaccinet som ges till barn som nässprej orsakar en mild infektion i de övre luftvägarna och ska inte ges till barn med nedsatt immunförsvar eftersom det hos dem kan orsaka en svårare infektion.

Frågor och svar om barn och säsongsinfluensavaccin

Det tar två veckor innan man får ett bra skydd av vaccination så har man otur kan man hinna smittas av influensa under den perioden. Man blir inte svårare sjuk om det skulle inträffa, men risken är att man tror att det var vaccinet som orsakade sjukdomen.

Vaccination mot influensa

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Om du inte tillhör en riskgrupp så behöver du inte vaccinera dig varje år. Men för att få ett vaccinskydd för kommande säsong behöver du vaccinera dig på hösten/vintern inför säsongen. Influensavaccinets effekt varar i ungefär 6 månader, det vill säga tillräckligt för att ge skydd under en influensasäsong. Vaccinet uppdateras också varje säsong eftersom influensavirus ständigt förändras.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Är man i övrigt frisk så ger en influensainfektion ett bra skydd som varar längre än en vaccination eftersom influensavaccinet ger ett kortvarigt skydd som varar i ungefär 6 månader. Men tillhör man en riskgrupp har man en ökad risk att få allvarlig influensasjukdom och därför bör man vaccineras.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Den som inte tillhör en riskgrupp, men vill undvika att få säsongsinfluensa eller smitta någon annan, kan välja att vaccinera sig från december 2023 och framåt.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

I en del regioner erbjuds vaccination avgiftsfritt eller till reducerat pris för riskgrupper även hos privata vaccinatörer medan i andra regioner får man själv stå för avgiften, detta beror på vilka avtal som råder lokalt.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Säkerhet och biverkningar

Lyssna

Allvarliga reaktioner vid vaccination mot säsongsinfluensa är mycket ovanliga. De influensavacciner som ges med spruta kan orsaka rodnad, svullnad och ömhet på injektionsstället under några dagar. Förstärkta vacciner ger något mer lokal reaktion än de andra inaktiverade vaccinerna. Vanliga eller mycket vanliga biverkningar från det levande försvagade vaccinet är rinnsnuva, nästäppa, minskad aptit, huvudvärk, svaghet, muskelvärk och feber.

För att läsa mer om de tillgängliga vaccinerna mot säsongsinfluensa och dokumenterade biverkningar se Läkemedelsverkets webbplats eller sök på vaccinets namn i Fass-Allmänhet.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Influensavacciner av den typ som vi använder varje höst har använts i decennier. Dessa äggbaserade influensavacciner började användas på 1940-talet. I början var de vaccinerna inte spjälkade (sönderdelade viruspartiklar som renats) utan så kallade helcellsvacciner, vilka gav mer biverkningar än dagens vacciner. Miljarder människor över hela världen har vaccinerats sedan dess, framför allt med de spjälkade vaccinerna.

Under 2000-talet har cirka 500 miljoner doser distribuerats årligen i världen och mycket få allvarliga biverkningar rapporteras.

Vaccination mot influensa

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej, det finns ingen koppling mellan vaccination mot säsongsinfluensa och narkolepsi. Narkolepsi har endast påvisats i samband med vaccination med det vaccin som användes under pandemin 2009 (Pandemrix). Detta vaccin används inte i Sverige sedan 2010.

Mer om vaccination mot influensa

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej, vid överkänslighet mot någon beståndsdel i vaccinet bör man inte vaccineras. Influensavirus för alla vaccinerna har odlats fram i hönsägg och trots att vaccinerna renas oerhört väl kan små mängder äggproteiner finnas kvar. Personer med kraftig äggallergi måste därför rådgöra med sin läkare för att eventuellt testas om de tål de influensavacciner som vanligen erbjuds.

Vissa barn ska inte ta det levande försvagade vaccinet:

Kan man använda det levande försvagade influensavaccinet för alla barn?

Man bör inte vaccineras om man har en pågående infektion eller inflammation eller äter stora doser av inflammationshämmande medel eftersom vaccinet då har sämre effekt.

Mer om vaccination mot influensa

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Vaccinerna mot säsongsinfluensa innehåller fyra olika sorters influensavirus. Information om det aktuella innehållet finns på webbsidan ”Vaccination mot influensa”. Förutom influensavirus kan influensavacciner innehålla mycket små restmängder av substanser som används i tillverkningen, exempelvis äggproteiner (eftersom influensavacciner oftast tillverkas i hönsägg). Allt innehåll i ett vaccin som har en klinisk relevans redovisas i produktresuméerna som kan hittas genom att söka på läkemedelsfakta på Läkemedelsverkets webbplats. Läkemedelsverkets publikation Information från Läkemedelsverket (2014), sidorna 20-26, innehåller också detaljerad information om de olika influensavaccinerna.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej, det finns inget kvicksilver eller tiomersal i något av de vacciner mot säsongsinfluensa som används i Sverige. Allt innehåll i ett vaccin redovisas i produktresuméerna på Läkemedelsverkets webbplats.

Innehållet i vaccin (lakemedelsverket.se)

Läs mer: Vilka vacciner innehåller kvicksilver och vad innebär det om vaccinet innehåller kvicksilver?

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Grupper som rekommenderas vaccination

Lyssna

Följande grupper rekommenderas influensavaccination inför säsongen 2023-2024:

 • Alla personer som är 65 år och äldre (fyller 65 år innevarande år) inklusive personer från 65 år med de riskfaktorer som rekommenderas vaccination.
 • Alla gravida (oavsett ålder) efter graviditetsvecka 12. För de gravida som har en ytterligare riskfaktor kan vaccination ske även före graviditetsvecka 13, se nästa punkt.
 • Alla personer från 6 månader med följande sjukdomar, diagnoser eller tillstånd:
  • kronisk hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår eller instabil astma
  • andra diagnoser eller tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller en flerfunktionsnedsättning)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus typ 1 och 2
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling inklusive personer med Downs syndrom.

Övriga grupper som rekommenderas årlig vaccination mot säsongsinfluensa:

 • Hushållskontakter, både barn och vuxna, till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • Personal, oavsett ålder, inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden för äldre och inom hemtjänsten.

Andra grupper som särskilt kan beaktas för influensavaccination utöver ovanstående definierade riskgrupper är personer med skörhet som behöver hjälp med aktiviteter i dagliga livet av hemtjänst, eller liknande stöd, samt personer med påtagligt nedsatt hälsa av andra skäl än diagnoserna ovan. Sådana andra skäl kan vara psykiatrisk sjukdom eller demens, och även skadligt alkoholbruk eller drogbruk.

Vaccination mot influensa

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Personer med vissa underliggande sjukdomar och tillstånd (se frågan Vilka grupper rekommenderas att vaccinera sig mot influensa), gravida efter graviditetsvecka 12 och personer som är 65 år eller äldre har överlag en ökad risk att få allvarlig sjukdom eller avlida om de får influensa och bör därför vaccinera sig mot säsongsinfluensa varje år.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Risken för allvarlig sjukdom vid influensa är störst under senare delen av graviditeten och gravida rekommenderas därför vaccination efter graviditetsvecka 12 för att de ska få bästa möjliga skydd mot allvarlig sjukdom. Vaccination skyddar både den gravida, fostret och det nyfödda barnet.

För gravida med underliggande kroniska sjukdomar är det extra viktigt att vaccinera sig mot influensa eftersom de har ytterligare förhöjd risk att bli allvarligt sjuka. Dessa personer rekommenderas vaccination även före graviditetsvecka 13.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Från säsongen 2022-2023 och framåt har rekommendationerna för vaccination av gravida avseende graviditetsvecka ändrats. För gravida rekommenderas vaccination efter graviditetsvecka 12 (istället för som tidigare efter graviditetsvecka 16), av flera anledningar:

 • det finns god evidens om effekt och säkerhet för vaccinationen
 • det ökar möjligheten för flera gravida att få skydd under influensasäsongen
 • det blir enklare när rekommendationerna liknar dem om covid-vaccination av gravida.
Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Arbetsgivaren kan erbjuda personal vaccination mot säsongsinfluensa, men det kan inte vara tvingande. Arbetsgivaren kan erbjuda vaccination för att minska risken för smitta till sköra personer till exempel inom vård och omsorg, för att skydda arbetstagaren från sjukdom och för att minska sjukfrånvaro på arbetsplatsen.

Förebyggande åtgärder mot smittrisker (av.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det är viktigt att skydda vård- och omsorgspersonal genom vaccination eftersom det minskar smittrisken för alla personer som personalen tar hand om. Vaccination rekommenderas för all personal inom vård- och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa (det vill säga, personer i riskgrupp).

Vaccination är särskilt viktigt för personal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer som arbetar inom vård och omsorg nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa (det vill säga, personer i riskgrupp) att vaccinera sig. Vaccination är särskilt viktigt för de som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Upphandling och avtal mm

Lyssna

Regionerna beställer vaccin för riskgrupperna. Det är regioner och producenter som kommer överens om hur många doser som ska beställas.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Regionerna har ansvaret för upphandlingen av vacciner mot säsongsinfluensa. De samarbetar ofta i regionala grupperingar eller via samordnade nationella upphandlingar. Staten har ingen part i upphandlingen av vacciner mot säsongsinfluensa. Det enda undantaget är pandemivaccin där staten tagit över ansvaret.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Folkhälsomyndighetens rekommendationer riktar sig till alla aktörer men är inte bindande för vare sig regioner eller privata vaccinatörer.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Läkemedelstransporter och försäljning är hårt reglerade genom lagar och föreskrifter för att säkerställa att kvalitén på läkemedel/vacciner inte ändras under transporten. För kylvaror som vacciner är det extremt viktigt att transporten sker under en obruten kylkedja (temperaturkontrollerad logistik).

När väl influensadoser gått från distributören till en vaccinationsmottagning kan doserna inte flyttas direkt till en annan mottagning. Omfördelning av vaccindoser måste enligt Läkemedelsverkets föreskrifter ske av den som har tillstånd att bedriva handel med läkemedel (partihandelstillstånd).

Privata aktörer kan vaccinera riskgrupperna om de är kvalificerade för detta och har möjlighet att ordna det praktiskt.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Omfördelning av vaccindoser kan ske om båda parter har partihandelstillstånd och regionernas avtal med vaccinleverantör tillåter detta.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

För doser som finns kvar hos en producent eller partihandlare i annat land gäller att producenten sköter en omfördelning till kund i Sverige (exempelvis ett eller flera regioner) genom sedvanliga procedurer för försäljning av vacciner. Om produkten inte har svensk märkning behöver dispens sökas hos Läkemedelsverket. För produkter som inte är godkända i Sverige gäller också för mottagande region att se till att det finns licens för försäljning av det hos Läkemedelsverket.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Brist på influensavaccin

Lyssna

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper innehåller prioriteringar vid vaccinbrist. Vid begränsad vaccintillgång bör vaccindoser reserveras för vaccination av riskgrupper. Rekommendationerna innehåller även en prioriteringsordning mellan riskgrupperna om sådan skulle behövas på grund av brist på vaccin.

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Under hösten erbjuds vaccination mot säsongsinfluensa först till personer i riskgrupp och till vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa från 7 november 2023. Övriga personer kan vaccineras från början av december framåt.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan