Frågor och svar om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Frågor och svar kring de barnvaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

Om sjukdomarna

Förekomst av sjukdomarna idag

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR)

Om vaccinationsprogrammet

Vaccination före 12 månaders ålder

Vaccination av barn inför utlandsresor

Rekommendationer för vaccination

Inför vaccination

Biverkningar

  • Varför har MPR-vaccin misstänkts för att orsaka autism?

    Misstankar om att MPR-vaccin skulle kunna orsaka autism tog fart i och med en studie publicerad 1998 i den vetenskapliga tidskriften The Lancet med efterföljande stor medial uppmärksamhet. Studien som var genomförd av en engelsk forskargrupp handlade om kronisk tarmsjukdom hos tolv barn med utvecklingsstörningar. Bland resultaten redovisades att föräldrar till åtta barn i studien kopplade uppkomsten av symtomen på beteendestörningar till MPR-vaccinationen. Även om författarna till Lancet-artikeln påpekade att ett samband mellan MPR-vaccin och autism inte hade påvisats genom studien, så kritiserades artikeln för att antyda detta (Lee et al., Lancet, 1998). De flesta i forskargruppen tog senare avstånd från tolkningen av artikeln (Murch et al., Lancet, 2004). Artikeln har sedan dragits tillbaka av Lancet (Lancet, Feb 2, 2010).

    Flera stora och populationsbaserade studier som gjordes senare har inte visat något samband mellan MPR-vaccination och kronisk tarmsjukdom eller autism (se referenser).