Analys och prognoser om pandemin covid-19

Under en pandemi är det viktigt att snabbt kunna få en uppfattning om utbrottets troliga förlopp, med eller utan insatta åtgärder. Som stöd för bedömning av åtgärder använder Folkhälsomyndigheten verktyg och modeller för att göra trendanalyser och prognoser.

Vartefter ny information om spridningsmönster och sjukdomsförlopp för covid-19 blir tillgängliga kan antaganden förbättras och prognoser uppdateras. Här är en sammanställning av aktuella analyser och rapporter från Folkhälsomyndigheten.

Daglig övervakning av rapporterade fall

Data över nya fall inkommer löpande och analyseras dagligen. Sammanställningar presenteras på hemsidan, dagligen utan kommentarer och veckovis med analyserande kommentarer:

Infografik över aktuellt antal fall av covid-19 i Sverige

Veckorapport om antal fall av covid-19

Trendanalys

Riket: skattning av det momentana reproduktionstalet 15 maj 2020 (PDF, 85 kB)

Regioner epidemins utveckling 8 maj april 2020 (PDF, 1,4 MB)

Stöd för planering av vårdresurser

För att ge de 21 sjukvårdsregionerna ett bra underlag för planering av vårdresurser har Folkhälsomyndigheten beräknat hur en samhällsspridning av covid-19 kan påverka behovet av vårdplatser i respektive region. Behovet är uppdelat på slutenvård och IVA.

Vårdbehov – scenarier om vårdbelastning baserat på svenska data 2020-05-14 (PDF, 282 kB)

Vårdbehov – scenarier Sverige, grafer 2020-05-14 (PDF, 142 kB)

Vårdbehov – scenarier Sverige, tabeller IVA12, 2020-05-14 (Compressed files, 230 kB)

Vårdbehov – scenarier Sverige, tabeller IVA14, 2020-05-14 (Compressed files, 231 kB)

Vårdbehov - scenarier om vårdbelastning baserat på data från Lombardiet 2020-04-03 (PDF, 726 kB)

Vårdbehov - scenarier Lombardiet, grafer 2020-04-03 (PDF, 217 kB)

Vårdbehov - scenarier Lombardiet, tabeller 2020-04-03 (Compressed files, 694 kB)

Vårdbehov - scenarier om vårdbelastning baserat på data från Wuhan 2020-03-20 (PDF, 389 kB)

Vårdbehov - scenarier Wuhan, grafer 2020-03-20 (PDF, 181 kB)

Vårdbehov - scenarier Wuhan, tabeller 2020-03-20 (Compressed files, 678 kB)

Vårdbelastning, aktuell beläggning

Dagligen inhämtas för regionerna antalet inneliggande per dag inom slutenvård och intensivvård för covid−19 från respektive regions informationshemsidor.

Dessutom har Folkhälsomyndigheten skattat det maximala antalet vårdplatser som kan behövas i regionerna under peaken, baserat på data från Sverige, Lombardiet samt Wuhan.

Figurerna i följande länk visar beläggning av slutenvårdsplatser i lila, med förkortningen SV. Intensivvårdsplatser visas i grönt, med förkortningen IVA.

Den maximala beläggningen under peaken, utifrån folkhälsomyndighetens tre scenarier beskrivs av "Sverige Sv", "Lombardiet SV " och "Wuhan SV". Slutligen visas regionens inrapporterade beläggning i relation till maximalt beläggning i relation till scenarierna (procent av max). Samma presentation görs för intensivvårdsplatserna.
Vårdbelastning, aktuell beläggning i Sverige (regionspecifika), 2020-05-27 (PDF, 43 kB)

I följande figur visas antalet inlagda på slutenvårdsplatser i lila och intensivvårdsplatser i grönt över tid. Grafen är uppdelad i tre delar, vänstra delen visar antalet för hela riket, mittersta delen visar antalet för riket utan Stockholm inräknad, högra delen visar antalet enbart för Stockholm.
Vårdbelastning aktuell beläggning över tid, Sverige och Stockholm, 2020-05-27 (PDF, 9 kB)

Om intresse för ytterligare regioner finns kan fler grafer genereras.

Utveckling och prognos för Stockholms län

Simulering av smittspridning i Stockholms län, baserat på inrapporterade fall och genomförd PCR-undersökning.

Skattning av peakdag och antal infekterade i covid-19-utbrottet i Stockholms län februari-april 2020

Estimates of the peak-day and the number of infected individuals during the covid-19 outbreak in the Stockholm region, Sweden February – April 2020

Extra material modellering covid-19 Stockholm – kod

Antal fall och dödsfall i Sverige i förhållande till omvärlden

Datakällan är hämtad från Europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) dagliga uppdatering om antal fall av covid-19.

Observera att ECDCs data för Sverige inte helt överensstämmer med det data som presenteras av Folkhälsomyndigheten. ECDCs data genereras av dagliga uppdateringar och beskriver inte fallens/avlidnas faktiska fördelning över tid utan beskrivs utifrån rapporteringsdag till ECDC. I följande har vi ersatt ECDC data för Sverige med det data som presenteras av Folkhälsomyndigheten.

Daglig sammanställning baserad på internationella data från ECDC, 2020-05-27 (PDF, 2 MB)

Här finns information kring hur data samlas in av ECDC

Överdödlighet

Vi analyserar överdödligheten löpande med hjälp av MOMO-modellen. Följande rapport, som kommer att uppdateras veckovis, ställer överdödligheten i relation till avlidna bekräftade covidfall.

Rapport om överdödlighet till och med vecka 18, 2020 (PDF, 520 kB)

Rapport om påverkan på sjukvården av skolstängning

Beräkning av hur mycket personal som blir frånvarande från sjukvården vid en skolstängning (grundskola och förskola)

Läs mer

Undersökningar om antalet smittade

Utvärdering av åldersgräns för särskilda råd till personer 70 år eller äldre

Notering om rapporterna

De rapporter som presenteras på denna sida är inte ännu tillgänglighetsanpassade. Folkhälsomyndigheten är medvetna om detta och kommer bedöma om det bör åtgärdas längre fram.

Gå till toppen av sidan