Frågor och svar om humant papillomvirus (HPV) och vaccination

Lyssna

Frågor och svar kring humant papillomvirus (HPV) är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

HPV och HPV-infektion

Lyssna

HPV står för humant papillomvirus. Det finns över 200 olika typer av HPV där vissa typer orsakar vårtor och vissa typer på lång sikt kan orsaka cancer.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

De allra flesta som blir infekterade med HPV märker det inte alls och infektionen läker ut av sig själv. De flesta infekteras med en eller flera olika typer av viruset under sin livstid. Hos några av dem som infekteras läker infektionen däremot inte ut, utan kvarstår. Personer med kvarstående HPV-infektion har en ökad risk att på sikt drabbas av olika former av cancer, såsom livmoderhalscancer, svalgcancer, peniscancer och analcancer.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

HPV sprids via hud- och slemhinnekontakt. Virustyperna som kan ge könsvårtor, livmoderhalscancer och cancer i svalg, penis och anus smittar lätt vid sexuell kontakt. Eftersom viruset är vanligt i både slemhinnorna och huden i underlivet kan hudkontakt också leda till smitta. Kondom kan minska men inte helt förhindra HPV-smitta.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Alla som har haft sexuell kontakt kan ha blivit smittade av HPV. Risken för HPV-smitta ökar med ökat antal sexualpartners. Även om man haft få eller bara en sexualpartner kan man ha smittats och löpa en framtida risk att utveckla cancer.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det är inte möjligt att ta reda på när eller av vem du blivit smittad. Smittöverföringen kan ha skett för många år sedan.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

HPV-infektionen i sig själv kan inte behandlas. Oftast försvinner den dock av sig själv.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Kondom kan minska risken att smittas av HPV, men inte helt ta bort den. Med hjälp av vaccination kan du förebygga infektion med några av de HPV-typer som orsakar cancer.

Kvinnor kan dessutom minska risken att få livmoderhalscancer genom att regelbundet delta i screening. Därigenom kan sjukvården upptäcka och behandla cellförändringar som uppstått, innan cancer har hunnit utvecklas. Vaccination och screening för livmoderhalscancer kompletterar varandra.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja. Uppskattningsvis drabbas över 300 män av HPV-relaterad cancer varje år, framför allt i svalg, penis och anus (ändtarmsöppning). Män får mer sällan än kvinnor genital cancer orsakad av HPV. Däremot är HPV-relaterad svalgcancer vanligare hos män. Män som har sex med män har ökad risk för att utveckla analcancer, en cancerform som är starkt associerad med HPV-infektion.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

HPV-vaccin

Lyssna

Det finns tre olika vacciner mot HPV-infektion: 2-, 4- och 9-valent vaccin. Vaccinerna består av partiklar som liknar ytan på riktiga papillomvirus. Dessa viruslika partiklar är inte smittsamma och kan inte orsaka infektion. Alla tre vacciner skyddar mot HPV typ 16 och 18. Det är de typer som oftast orsakar livmoderhalscancer (omkring 70 procent av fallen). HPV 16 och HPV 18 kan också kopplas till andra sorters cancer, som cancer på blygdläppar, slida, ändtarmsöppningen (analcancer) och i svalg. 4-och 9-valenta vacciner skyddar dessutom mot HPV-typer 6 och 11, som orsakar 90 procent av alla fall av kondylom (könsvårtor). 9-valent vaccin ger även skydd mot HPV-typer 31, 33, 45, 52 och 58. För närvarande är endast det 9-valenta vaccinet tillgängligt i Sverige.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

HPV-vaccin skyddar till 90 procent mot de HPV-typer som vaccinerna omfattar, såvida du inte blivit smittad innan du blev vaccinerad. Vaccinerna har nämligen ingen effekt mot en redan befintlig infektion eller en redan etablerad cellförändring. I de kliniska studierna av HPV-vaccin har man visat en skyddseffekt mot allvarliga förstadier till livmoderhalscancer och analcancer orsakade av HPV 16 och 18.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Kliniska studier har visat att HPV-vaccin kan skydda mot förstadier till cancer i ändtarmsöppningen (analcancer) och mot kondylom. Det är känt att pojkar svarar på HPV-vacciner med att bilda antikroppar på samma sätt som flickor. Liksom för flickor och kvinnor är det bäst om vaccination sker före sexuell debut.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej. Totalt finns minst 13 olika typer av HPV som kan orsaka cancer. 2-och 4-valenta vacciner skyddar mot de två typer som orsakar flest fall av cancer, HPV 16 och HPV 18. Man har även observerat att vaccinerna kan ge visst korsskydd, det vill säga även skydda mot andra besläktade HPV-typer. 9-valent vaccin ger direktskydd mot ytterligare fem HPV-typer som orsakar ca 20 procent av livmoderhalscancer. Vaccinerna ger inte ett heltäckande skydd mot alla HPV-typer som kan orsaka cancer. Därför är det viktigt att även vaccinerade kvinnor deltar i screening för livmoderhalscancer som alla kvinnor mellan 23 och 65 år bjuds in till regelbundet.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Hur långt skydd (immunitet) som ett nytt vaccin ger är oftast inte helt känt när det introduceras. Skyddet av HPV-vaccin följs fortlöpande och för närvarande finns data som visar att unga kvinnor är skyddade mot cellförändringar och kondylom i minst tio år efter vaccination. För flickor och pojkar som vaccinerats i åldrarna 9-15 år finns data efter åtta år som visar att skyddseffekten kvarstår. Om och när det kan behövas en påfyllnadsdos för bibehålla ett skydd mot cancer kommer att besvaras i sinom tid genom de långtidsstudier som pågår.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Vanliga biverkningar är lokala reaktioner som smärtor, rodnad, svullnad och klåda vid vaccinationsstället. Kortvarig feber, huvudvärk och allmän sjukdomskänsla är också vanliga men var nästan lika vanliga hos dem som fick placebo i studierna. Svimning kan förekomma, efter eller till och med före vaccination, och räknas framför allt som en reaktion på nålsticket. Det finns också några rapporter om allergiska reaktioner som utslag och klåda direkt efter att vaccinet getts. I väldigt ovanliga fall kan allvarliga allergiska reaktioner uppstå.

Det finns mycket god kunskap om HPV-vaccinernas säkerhet, både från stora vaccinstudier och från användning i länder som infört allmänna vaccinationsprogram. Totalt har mer än 270 miljoner doser distribuerats globalt sedan 2006.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

I många länder där vaccinerna används har uppföljningsprogram inrättats. Även i Sverige kommer skyddseffekten av vaccinet mot cellförändringar, cancer och kondylom samt vaccinens säkerhet att följas upp långsiktigt. När ett nytt vaccin börjar användas i stor skala kommer det att dyka upp frågor om sjukdomar och symtom som inträffat efter vaccination och om dessa händelser har samband med vaccinet eller bara inträffat samtidigt av en tillfällighet. Varje allvarlig händelse måste rapporteras av sjukvården till Läkemedelsverket som utreder och bedömer om det finns ett orsakssamband. Även allmänheten kan rapportera misstänkta biverkningar. I Sverige registreras alla doser av HPV-vaccin som ges i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i det nationella vaccinationsregistret. Detta gör det möjligt att följa upp effekt och säkerhet av vaccinen.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Vaccination mot HPV

Lyssna

Bäst nytta gör vaccinet för den som inte alls är infekterad med HPV. I praktiken innebär det att vaccinet gör störst nytta för den som ännu inte har haft sexuellt umgänge. Nyttan avtar sedan med åldern beroende på sexuell aktivitet och antalet sexualpartners genom åren. Det är därför man har valt att lägga doserna i vaccinationsprogrammet vid 10-12 års ålder.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja, men eftersom HPV-vaccinet verkar förebyggande ger det bäst effekt före sexualdebuten. Vaccinet har inte någon effekt mot pågående HPV-infektion eller cellförändringar som redan uppkommit innan vaccination. Effekten av vaccination kan därför bli mindre efter sexualdebut, men det är sällan som vaccinet inte har någon effekt alls eftersom det är mycket ovanligt att man är smittad med alla typer som ingår i vaccinet samtidigt. Det är inte farligt att vaccineras om man redan är smittad med HPV.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Vaccinet ges med en spruta i armen och det behövs två eller tre doser.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Barn 9–13 år (Gardasil) respektive 9-14 år (Cervarix, Gardasil 9) följer ett tvådosschema. Intervallet mellan de två doserna måste vara minst sex månader.

Äldre barn och vuxna samt immunsupprimerade barn behöver få tre doser. I ett tredosschema ges den andra dosen en till två månader efter första dosen och den tredje dosen sex månader efter första dosen.

Vaccinerna godkändes ursprungligen för ett grundvaccinationsschema om tre doser. Sedan dess har fler studier gjorts som visat god effekt efter två doser bland yngre barn, och vaccinerna är nu godkända för användning med ett tvådosschema bland dessa barn.

Den som har påbörjat ett tredosschema och fått de två första doserna måste även ges en tredje dos. Det går inte att räkna två doser med enbart två månaders intervall som ett tvådosschema, utan det måste vara ett intervall på minst sex månader.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja. HPV-vaccin kan i likhet med andra vacciner ges samtidigt som de flesta andra vacciner, men på separata injektionsställen.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Eftersom de vacciner som ges för att förebygga HPV inte är testade speciellt på gravida kvinnor, ska de undvikas vid graviditet. I vaccinstudierna som gjorts bland kvinnor var en förutsättning för att få delta att man inte var gravid och att man använde preventivmedel. Det var ändå ett antal kvinnor som blev gravida under studierna. Vid uppföljning av kvinnorna som vaccinerats under graviditeten såg man ingen ökad risk för missfall eller fosterskador jämfört med placebogruppen. Det finns dock inte tillräckligt med data för att värdera HPV-vaccination under graviditet fullt ut och HPV-vaccin bör därför inte ges till gravida.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej. HPV-vaccin ger inte skydd mot andra sexuellt överförbara infektioner och därför är det mycket viktigt att använda kondom för att inte bli smittad av till exempel klamydia. Användningen av kondom minskar risken för smittspridning av HPV men skyddar inte helt eftersom smittan kan finnas i hud som inte täcks av kondom.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja. Vaccination ger inte ett heltäckande skydd. Vaccinerna skyddar mot 70-90 procent av livmoderhalscancer och därför är det viktigt att gå på de regelbundna cellprovskontroller som alla kvinnor kallas till från 23 års ålder. Vaccination mot HPV ska ses som ett komplement till dagens screeningprogram för att förebygga livmoderhalscancer. Screeningprogrammet är mycket effektivt för att förebygga utvecklingen av cancer och har räddat många hundra kvinnors liv. Deltagande i screening måste därför fortsätta på samma höga nivå som hittills. För en kvinna som vaccinerats och deltar i screeningprogrammet är risken mycket låg att drabbas av livmoderhalscancer.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Vaccination av pojkar mot HPV

Lyssna

HPV-vaccination till pojkar infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn den 1 augusti 2020.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Vaccinationsprogrammet omfattar pojkar födda från och med 2009.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Vaccination mot HPV infördes för att framförallt ge skydd mot livmoderhalscancer. Programmet omfattade därför bara flickor. Sedan dess har kunskapen ökat om HPV-orsakade cancerformer som även drabbar män, och det är tydligt att vaccination mot HPV ger skydd mot dessa. Det finns också mer kunskap idag om den minskade smittspridningen som uppnås genom att vaccinera både pojkar och flickor.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Eventuell catch-up vaccination mot HPV av äldre pojkar än de som inkluderas i det allmänna vaccinationsprogrammet är upp till regionerna att besluta om.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Pojkar erbjuds samma vaccin som flickorna. Vilket vaccin används inom vaccinationsprogrammet bestäms genom nationell upphandling. Det vaccin som nu är upphandlat, för hela landet, är Gardasil 9.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Pojkar kommer få ett direkt skydd mot HPV-infektioner, vilket minskar risken för att drabbas av HPV-relaterad cancer senare i livet. Dessutom kommer smittspridningen att minska, vilket kan minska förekomsten av cancer bland kvinnor ytterligare och innebär också ett ökat indirekt skydd för de personer som inte har vaccinerat sig.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har utrett 13 olika aspekter av HPV-vaccination av pojkar, bland annat vaccinens effekt och säkerhet, kostnaderna, och möjligheterna att implementera och följa upp ett utvidgat vaccinationsprogram. De 13 faktorerna är lagstadgade genom smittskyddsförordningen. Vår slutsats var att vaccination inom ett allmänt program skulle kunna minska smittspridningen och sjukdomsbördan, vara samhällsekonomiskt kostnadseffektivt och inte innebära några etiska eller humanitära hinder.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Vaccinationsprogram mot HPV

Lyssna

Vaccination mot HPV till flickor ingår i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn sedan 2010. Från och med augusti 2020 erbjuds även pojkar vaccination mot HPV.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Vaccinationer som ingår i nationella program ska erbjudas kostnadsfritt för den enskilde. De ska också rapporteras till det nationella vaccinationsregistret.

Regeringen fattar beslut om vilka sjukdomar som ska omfattas av nationella vaccinationsprogram. Folkhälsomyndigheten meddelar föreskrifter om programmen som reglerar till vilka grupper vaccin ska erbjudas, antal doser som ska ges och med vilka intervall. Regioner och kommuner ansvarar för genomförandet och är skyldiga att kostnadsfritt erbjuda befolkningen de vaccinationer som ingår i programmen.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Byte av HPV-vaccin inom vaccinationsprogrammet

Lyssna

Efterföljande dos(-er) kan ges med Gardasil 9.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja, man kan fortsätta vaccinationsserien med Gardasil 9. Inga extra doser rekommenderas utan man kompletterar bara vaccinationsserien.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

För de som redan är fullvaccinerade med två eller tre doser två- eller fyrvalent HPV-vaccin (Cervarix eller Gardasil) finns inga rekommendationer om ytterligare vaccination med niovalent HPV-vaccin (Gardasil 9). Om det i enskilda fall ändå finns en önskan om en sådan kompletterande vaccination får flickan eller familjen ta kontakt med en vårdcentral eller vaccinationsmottagning.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan