Influensaövervakningen avslutas nu för säsongen. Ett stort tack till alla som bidragit med data under säsongen. Trevlig sommar önskar vi som arbetat med influensarapporterna denna säsong!

Inför nästa säsong:

  • Den 1 oktober (vecka 40) börjar övervakningen igen.
  • Den 2 oktober anordnas Influensadagen, läs mer i kalendariet.
  • Influensavaccinationerna startar tisdagen den 6 november (vecka 45).

Sammanfattning

Influensasäsongen 2017–2018 dominerades av influensa B/Yamagata med en efterföljande våg av influensa A. Säsongens epidemi startade vecka 49 och nådde sin topp vecka 7. Totalt rapporterades 20 686 laboratorieverifierade influensafall, varav 65 procent var influensa B. Jämfört med de föregående säsongerna har betydligt fler influensafall rapporterats och antalet analyserade prover (totalt 88837 prov) har ökat främst från öppenvården. Snabbare och mer tillgänglig diagnostik har troligtvis bidragit till den stora ökningen. Även telefonsamtal till 1177 Vårdguiden och Webbsök visade på en intensiv säsong med många sjuka barn och vuxna. B/Yamagata är sedan tidigare känd för att främst drabba barn och unga vuxna när det cirkulerar i samhället men personer i dessa åldersgrupper klarar ofta av influensa hemma och behöver inte uppsöka sjukvård.

Att det ofta är yngre åldersgrupper som drabbas återspeglas inte i åldersfördelningen av de laboratorieverifierade fallen som består av personer som sökt vård. Åldersfördelningen bland de laboratorieverifierade fallen av influensa B visar att över hälften av fallen (55 procent) återfinns bland personer 65 år och äldre. Även sett till antalet fall per befolkningsmängd i respektive åldersgrupp (incidens) är personer 65 år och äldre hårdast drabbade av influensa B med en incidens på 359 fall per 100 000. Från vecka 12 och resterande veckor av säsongen skiftade dominansen från influensa B till A. Av de subtypade influensa A fallen var 65 procent A(H3N2). Även bland fallen av influensa A är det personer 65 år och äldre som drabbats i störst utsträckning med 58 procent av de laboratorieverifierade fallen. Antalet fall sett till befolkningsmängden är även högst i denna åldersgrupp med 211 fall per 100 000 invånare.

Medelvärdet för vaccinationstäckningen bland personer 65 år och äldre var 49 procent och har legat på samma nivå under de senaste säsongerna. Vaccinationstäckningen samlas in på olika sätt och små skillnader från år till år kan uppstå. Täckningsgraden är som högst bland personer 75 år och äldre (drygt 55 procent). Detta är positivt eftersom stigande ålder ökar risken för svår sjukdom vid influensainfektion. Det är stora variationer mellan landstingen/regionerna. Vaccinationstäckningen har ökat i nio landsting denna säsong. Bland personer under 65 år uppskattas att 5-10 procent tillhör en riskgrupp, men vaccinationstäckningen i denna åldersgrupp är endast 2 procent.

Antiviralt läkemedel för behandling av svår influensasjukdom samt profylax finns och försäljningsmönstret i Sverige följer laboratoriefallen. Denna säsong har antalet recept ökat med drygt 50 procent medan rekvisitioner från vården ökat med cirka 30 procent.

Under säsongen har 447 patienter rapporterats som intensivvårdade med influensa i hela landet och flera patienter har behövt ECMO vård jämfört med tidigare säsonger. Av de intensivvårdade patienterna hade majoriteten influensa B (288), medan 159 patienter hade influensa A. Av alla intensivvårdade patienter tillhörde 74 procent minst en medicinsk riskgrupp eller var 65 år och äldre. Bland patienter under 65 år tillhörde över hälften (116 patienter, 54 procent) inte en medicinsk riskgrupp. Åldersfördelningen bland intensivvårdade patienter under 65 år liknar säsongen 2015-2016, som dominerades av influensa A(H1N1)pdm09. Av de som tillhörde en riskgrupp och behövde intensivvård under denna säsong var endast 23 procent med känd vaccinationsstatus vaccinerade.

Denna säsong har en influensarelaterad överdödlighet uppmätts bland personer 65 år och äldre under perioden vecka 3 till 15. Överdödligheten motsvarar den för säsongen 2016-2017, då åldersgruppen 65 år och äldre drabbades hårt av influensa A(H3N2). Att en säsong som domineras av influensa B orsakar så hög överdödlighet är ovanligt eftersom influensa B inte brukar orsaka så stora epidemier, men det visar att äldre personer är de sköraste vad gäller risken att dö av influensa.

Bland personer som fått en laboratorieverifierade influensadiagnos hade 5,0 procent dött inom 30 dagar, vilket liknar föregående säsong då 5,6 procent hade avlidit. I analysen av de 1012 dödsfallen som skett inom 30 dagar var 93 procent av dödsfallen i åldersgruppen 65 år och äldre. Andelen fall som avlidit ökade med stigande ålder.

Viruskarakteriseringen av ett urval av de stammar som samlats in genom sentinelprovtagningen och från laboratorier i landet visar antigenisk likhet med vaccinstammen för A(H1N1)pdm09. Majoriteten av A(H3N2)- stammarna hade antigenisk likhet med cell-odlad men sämre likhet för ägg-odlad vaccinstam. B/Yamagata-stammarna tillhörde genetisk grupp som är antigeniskt lik vaccinstammen i det fyrvalenta vaccinet (ingår ej i det trivalenta vaccinet). Endast en stam av 343 analyserade var resistent för oseltamivir (ej för zanamivir)

Inom sentinelprovtagning var merparten av proverna B/Yamagata (76,9 procent) följt av 16,5 procent A(H3N2) och 5,4 procent A(H1N1)pdm09. Folkhälsomyndigheten deltar i det europeiska nätverket för att mäta influensavaccinets effekt (I-MOVE) med data från den svenska sentinelprovtagningen. Vid interimsrapporten för säsong 2017-2018 var vaccinationseffekten för A(H1N1)pdm09 god (55-68 procent), för B måttlig (36-54 procent) och för A(H3N2) låg (<7 procent). Detta visade att B/Victoria i det trivalenta säsongsinfluensavaccinet gav korsskydd mot B/Yamagata, den linjetyp som cirkulerade under säsongen.

Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Graf som visar antalet laboratorieverifierade fall av influensa i Sverige under de senaste 5 säsongerna, från 2013-2014 till 2017-2018.

Länkar

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om influensa

Folkhälsomyndighetens information om influensavacciner

WHO & ECDC:s influensarapport (FluNewsEurope) (publiceras varje vecka)

WHO:s influensarapport (publiceras varannan vecka)

European monitoring of excess mortality for public health action (EuroMOMO)