Röda hund är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR-vaccin vid 6-8 års ålder.

Sjukdomsinformation

Röda hund 2017

Bakgrund

Röda hund är vanligtvis en lindrig utslagssjukdom som i första hand förekommer hos barn. Om en kvinna däremot infekteras under tidig graviditet (första trimestern) innebär detta en mycket hög risk för allvarliga fosterskador. Skadorna drabbar framförallt fostrets hjärta, hjärna, syn och hörsel. Barn som smittas i fosterlivet kan även få skador som upptäcks senare. Sjukdomen smittar via luften som droppar (aerosol) från person till person.

Smittämnet

Röda hund orsakas av rubellavirus som förekommer i en serotyp, som vidare delas in i 13 genotyper.

Utfall

Under år 2017 rapporterades inga fall av röda hund.

De senaste åren har endast ett fåtal fall rapporterats per år. Fallen har varit relaterade till personer som smittats utomlands. Det sista inhemska fallet av medfödd röda hund inträffade år 1985.

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Röda hund blev genom allmän vaccination sällsynt i Sverige redan i slutet av 1980-talet. Sedan dess har vi inte längre någon inhemsk spridning.

Det är nödvändigt att bibehålla en hög vaccinationstäckning inom barnvaccinationsprogrammet, eftersom detta bidrar till att skydda icke-immuna kvinnor i fertil ålder. Vidare bör personer som ska resa utomlands se över sitt behov av kompletterande vaccinationer mot röda hund för att minska risken för att smittas utomlands, där risken är högre än i Sverige.

Det är också viktigt att antikroppsscreening av gravida avseende röda hund upprätthålls och att kvinnor som saknar immunitet erbjuds vaccination efter förlossningen som skydd vid en eventuell ytterligare graviditet. Detta gäller särskilt kvinnor med invandrarbakgrund, vilka visats sakna immunitet mot röda hund i högre grad än svenskfödda kvinnor.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om röda hund

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Frågor och svar om mässling, påssjuka och röda hund (MPR)

Referensmetodik för laboratoriediagnostik av röda hund

Rekommendationer för vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Nationell handlingsplan för att hindra spridning av mässling och röda hund