Sammanfattning

Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) avtog under vecka 10 medan andelen positiva prover var oförändrat (se Figur 1 och 2). Aktiviteten är fortfarande på en hög nivå. RSV-aktiviteten kommer sannolikt att fortsätta avta under kommande veckor, men många fler väntas insjukna innan säsongen är över.

Under vecka 10 analyserades 3 153 prover för RSV, varav 553 prover var positiva (17,5 procent). Föregående vecka analyserades 3 886 prover för RSV, varav 669 prover var positiva (17,2 procent). Flest antal fall rapporterades från Stockholm följt av Västra Götaland (se Tabell 1 och 2). Incidensen (antalet fall sett till antalet invånare) var högst i Svealand med 6,8 per 100 000 invånare, följt och Norrland med 5,3 och Götaland med 4,4.

Sammantaget har flest fall påvisats i åldersgruppen 0-4 år (56 procent), varav spädbarn (under 1 år) står för majoriteten av fallen i den åldersgruppen (61 procent). I åldersgruppen 65 år och äldre återfinns 28 procent av fallen. För ålders- och könsfördelning se Tabell 3 och Figur 3.

Veckans rapport innehåller ett specialavsnitt om intensivvårdade fall med RSV.

Antal rapporterade fall av respiratory syncytial virus (RSV) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger

Graf som visar antalet laboratorieverifierade fall av RSV i Sverige under de senaste 3 säsongerna, från 2016-2017 till 2018-2019.