Sammanfattning

Aktiviteten för respiratory syncytial virus (RSV) är fortfarande på en låg nivå. Under vecka 2 minskade både antalet rapporterade fall (se Figur 1) samt andelen positiva prover (se Figur 2). Under vecka 2 analyserades 3 245 prover för RSV, varav 182 prover var positiva (5,6 procent). Föregående vecka analyserades 3 472 prover för RSV, varav 232 prover var positiva (6,5 procent). Flest antal fall rapporterades från Västra Götaland följt av Stockholm och Skåne (se Tabell 1). Incidensen (antalet fall sett till antalet invånare) är något högre i Götaland än i Svealand och lägst i Norrland.

Hittills under säsongen har flest fall påvisats i åldersgruppen 0-4 år (55 procent), där spädbarn (under 1 år) står för den största andelen (36 procent). I åldersgruppen 65 år och äldre återfinns 25 procent av fallen. Incidensen är 10 gånger högre bland barn 0-4 år jämfört med åldersgruppen 65 år och äldre. För ålders- och könsfördelning se Tabell 2.

Läs hela RSV-rapporten för vecka 2 2019 (PDF, 347 kB)

Antal rapporterade fall av respiratory syncytial virus (RSV) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger

Graf som visar antalet laboratorieverifierade fall av RSV i Sverige under de senaste 3 säsongerna, från 2016-2017 till 2018-2019.