Sammanfattning

Aktiviteten för respiratory syncytial virus (RSV) är på en låg nivå. Antalet positiva prover var oförändrat under vecka 11 jämfört med föregående vecka (se Figur 1). Andelen positiva prover ökade däremot något eftersom antalet analyserade prover sjunkit (se Figur 2).

Under vecka 11 analyserades 3 593 prover för RS-virus varav 296 prover var positiva (8,2 procent), se Tabell 1. Fall rapporteras från merparten av landet (se Tabell 2 och 3).

Under säsongen har flest positiva RSV-fall påvisats bland barn under 5 år (58 procent). Spädbarn (under 1 år) står för den största andelen fall (27 procent). Totalt 27 procent av fallen återfinns i åldersgruppen 65 år och äldre. Analyser av könsfördelningen visar att fler fall diagnosticerats bland flickor/kvinnor. För ålders- och könsfördelning se Tabell 4. Incidensen i åldersgrupperna 0-4 år respektive 65 år och äldre visas i Figur 3.

Intensivvårdade fall av RS-virus

Genom registrering i Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) kan Folkhälsomyndigheten följa hur många patienter som intensivvårdats och fått diagnosen RS-pneumoni som primär eller bidragande orsak. Den preliminära sammanställningen nedan baseras på rapporterade intensivvårdade patienter med RS-pneumoni fram till och med vecka 11, 2018.

Hittills under säsongen har 54 patienter vårdats vid intensivvårdsavdelningar (IVA) med RS-pneumoni och för 40 av dessa var RS-pneumoni den primära orsaken till intensivvården (se Tabell 5). Antalet patienter som intensivvårdats följer samma mönster som de laboratorieverifierade fallen, dvs. många RSV-fall på IVA vartannat år (se Figur 4). De flesta fall som vårdats på IVA med RS-pneumoni under säsongen har varit barn 1-5 månader (31 %). Könsfördelningen är över lag jämn. För ålders- och könsfördelning bland RSV-fall som vårdats på IVA se tabell 6.

Läs hela rapporten för vecka 11 - publicerad 22 mars 2018 (PDF, 522 kB)

Antal rapporterade fall av respiratory syncytial virus (RSV) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Graf som visar antalet laboratorieverifierade fall av RSV i Sverige under de senaste 4 säsongerna, från 2014-2015 till 2017-2018.