Tuberkulos klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Tuberkulos är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Tuberkulos 2018 - årsrapport

Sammanfattning

Under 2018 så har antalet rapporterade fall av tuberkulos (TB) i Sverige minskat med 5 % jämfört med 2017. Minskningen är inte oväntad eftersom majoriteten av de som har tuberkulos i Sverige är födda i något annat land och invandringen har minskat kraftigt sedan 2015. Antalet fall bland svenskfödda har dock ökat något sedan 2017. Trots detta är trenden för TB-fall bland svenskfödda fortsatt sjunkande.

Nästan 100 % av de odlingsverifierade fallen har typats och med hjälp av de resultaten och smittspårningsuppgifter går det att bedöma hur många som smittats i Sverige respektive utomlands. Andelen smittade i Sverige för fall rapporterade under 2018 är 16 % (78 fall) jämfört med 14 % (75 fall) för 2017.

De flesta som insjuknar i tuberkulos har kommit till Sverige under de senaste fem åren. Risken att insjukna minskar med tiden från smittotillfället och de flesta har smittats innan ankomst till Sverige. Långt ifrån alla som har tuberkulos är smittsamma och hos de som är smittsamma försvinner smittsamheten snabbt när de får behandling. Den allra viktigaste åtgärden för att minska smittspridning är därför tidig diagnos och rätt behandling.

Screening för tuberkulos bör ingå i den hälsoundersökning som erbjuds asylsökande om de kommer från länder med en TB incidens på >100 fall/100 000 invånare och år.

2018

Under 2018 har det anmälts totalt 506 nya fall av tuberkulos (TB) i Sverige varav 14 fått diagnosen i annat land och hade pågående behandling när de kom till Sverige. Det är en fortsatt minskning jämfört med 2017 (506 resp. 533) men inte lika uttalad som mellan 2016 och 2017 då minskningen var 27 %. (Figur 1 och 2).

Figur 1: Rapporterade fall av tuberkulos i Sverige 1990–2018, per ursprung

Figur 1: Rapporterade fall av tuberkulos i Sverige 1990–2018, per ursprung

Figur 2: Tuberkulos-incidens i Sverige 1940–2018

Figur 2: Tuberkulos-incidens i Sverige 1940–2018.

Tuberkulos bland utlandsfödda, viktigt att erbjuda hälsoundersökning

Antalet fall av TB i Sverige ökade från 2004 fram till 2015 men därefter har antalet åter minskat. Sverige är ett av de länder i världen som har lägst incidens av sjukdomen (Figur 2). För 2018 var den 4,9 fall per 100 000 invånare och år. Incidensen bland svenskfödda är <1 per 100 000 invånare och år. Antalet fall bestäms nästan helt av migrationsflödet från länder där TB fortfarande är vanligt och av fallen diagnostiserade under 2018 var 86 % födda i något annat land. De flesta insjuknar inom fem år efter ankomst till Sverige (Figur 3). Detta understryker vikten av att nyanlända personer erbjuds hälsoundersökning tidigt efter ankomst till Sverige. Även i avsaknad av kliniska symtom på TB är screening för latent TB vid ankomsten till Sverige värdefull. Man kan då ge förebyggande behandling till de som bedöms ha ökad risk att insjukna och/eller information om symtom på aktiv TB så att man snabbt vänder sig till hälso- och sjukvården vid behov.

Figur 3: Rapporterade fall av tuberkulos 2018 bland utlandsfödda per ankomstår till Sverige och ursprung (n=334 av 439)

Figur 3: Rapporterade fall av tuberkulos 2018 bland utlandsfödda per ankomstår till Sverige och ursprung (n=334 av 439).

I Sverige ses flest fall bland personer med ursprung från länderna på Afrikas horn och så har det sett ut under det senaste decenniet (Figur 4).

Figur 4: Rapporterade fall av tuberkulos i Sverige 2018 (n=506) per ursprung.

Figur 4: Rapporterade fall av tuberkulos i Sverige 2018 (n=506) per ursprung.

Tuberkulos bland svenskfödda

TB bland personer födda i Sverige är numera så ovanligt att det finns stor risk att man inte överväger diagnosen. Vid hosta som varar mer än tre veckor och allmänna sjukdomssymtom som feber och viktnedgång är det viktigt att komma ihåg TB som differentialdiagnos, även i den svenskfödda befolkningen. Antal fall födda i Sverige var 69 under 2018 att jämföra med 52 under 2017. Procentuellt är det en stor ökning (25 %) men i siffror är antalet lågt och trenden över tid är ändå tydligt minskande bland svenskfödda, se Figur 1.

Figur 5: Rapporterade tuberkulosfall 2018 per åldersgrupp och ursprung.

Figur 5: Rapporterade tuberkulosfall 2018 per åldersgrupp och ursprung.

Smittade i Sverige

Totalt bedöms 78 av samtliga fall under 2018 ha smittats i Sverige vilket är 16 % av det totala antalet fall under 2018 (tabell 1). Bedömningarna grundar sig på uppgifter i anmälningarna sammanvägt med resultat från den molekylärepidemiologiska typningen av bakteriefynden. Av dem som bedömts ha blivit smittade i Sverige och smittkällan var känd, var det i de flesta fall någon i samma hushåll och fallen upptäcktes vid smittspårning. Störst antal smittade i Sverige återfinns bland personer över 60 år där flertalet bedömts vara smittade i sin ungdom när TB var betydligt vanligare i Sverige än idag. Det viktigaste för att fortsatt hålla inhemsk smitta på en låg nivå är effektiv smittspårning runt smittsamma fall och snabbt insatt behandling vid konstaterad sjukdom.

Tabell 1: Beskrivning av rapporterade tuberkulosfall 2018 med avseende på åldersgrupp, ursprung och troligt smittland.

ÅldersgruppSvenskfödd, smittad i SverigeSvenskfödd, smittad utomlandsSvenskfödd, oklart var smittadUtlandsfödd, smittad i SverigeUtlandsfödd, smittad utomlandsUtlandsfödd, oklart var smittad
0-9 8 1 0 0 7 0
10-19 1 2 0 6 58 0
20-29 4 4 1 12 103 2
30-39 6 5 0 6 98 1
40-49 1 3 0 4 45 0
50-59 2 1 0 0 43 3
60+ 24 5 1 4 44 1
Totalt 46 21 2 32 398 7

Tuberkulos bland barn

Bland barn i åldersgruppen 0-9 år rapporterades 16 fall under 2018 jämfört med 13 fall under 2017. Av dessa är nio födda i Sverige men nästan alla har föräldrar från andra länder och diagnostiserades vid smittspårning runt en smittsam familjemedlem. Antalet fall i denna grupp (svenskfödda 0-9 år) har med få undantag under hela 2000-talet legat under 10 fall per år utan någon tydlig trend vare sig upp eller ner. Av de sju barnen som är födda i annat land upptäcktes fem vid hälsoundersökning och två på grund av symtom. Båda hade haft TB-fall i familjen i sina hemländer. I åldersgruppen 10-19 år har antalet fall fortsatt att minska jämfört med 2017. Det stora flertalet är utlandsfödda som bedömts vara smittade utomlands.

Geografisk fördelning

Flest fall rapporterades från Region Stockholm (140 fall), Västragötalandsregionen (99 fall) och Region Skåne (55 fall) (Figur 6). I Region Dalarna, Halland, Kronoberg, Stockholm, Västmanland och Östergötland har man sett en ökning jämfört med 2017 men i de flesta regioner har antalet fall legat på samma nivå eller minskat under de senaste åren. Den geografiska fördelningen av fall under ett år påverkas framför allt av hur många nyanlända som bor i respektive region. Antalet fall kan därför variera kraftigt från ett år till ett annat i samma geografiska område.

Figur 6: Antal rapporterade fall av tuberkulos per Region år 2016, 2017 och 2018.
Sjukdomslokalisation, diagnostik och typning

Figur 6: Antal rapporterade fall av tuberkulos per Region år 2016, 2017 och 2018. Sjukdomslokalisation, diagnostik och typning

Av alla fall var 408 (81 %) bekräftade med positiv odling och 14 fall (2,8 %) hade fått diagnosen i annat land. Tolv fall (2,4 %) hade enbart positiv PCR och 14 fall (2,8 %) hade resultat från patologisk anatomisk diagnos (PAD) som stöd för diagnosen. Resterande 58 fall hade inget positivt provresultat alls utan sattes på behandling på grund av klinisk misstanke. Av dessa 58 fall hade åtta diagnosen misstänkt ögon-TB, något som aldrig kan verifieras med odling. Lungengagemang fanns hos 67 % av alla fall varav 17 % var direktpositiva i sputum-mikroskopi och bedömdes kunna vara mycket smittsamma. Av TB utanför lungorna var lymfkörtel-TB den vanligaste formen (intra- och extrathorakal) (Figur 7). TB utanför lungorna är aldrig smittsam.

Figur 7: Rapporterade tuberkulosfall i Sverige 2018 per sjukdomslokal (n=506)

Figur 7: Rapporterade tuberkulosfall i Sverige 2018 per sjukdomslokal (n=506)

Målsättningen i Sverige är att alla odlingsverifierade fall ska typas vilket under 2018 gjordes för mer än 99 %. Detta för att man ska kunna upptäcka kluster som kan bero på pågående inhemsk smittspridning. Typning underlättar också upptäckt av eventuella misstag med kontaminationer mellan prover på laboratorier vilket kan ge felaktigt positiva provsvar.

Ungefär 21 % av isolaten tillhör kluster, d.v.s. ser likadant ut som något tidigare isolat, vilket innebär att det kan finnas samband mellan fallen i klustret. I de flesta fall bekräftar resultaten redan känd kontakt mellan fall men det händer att tidigare okända kopplingar kan påvisas. Om man kommer fram till att smitta troligen skett i Sverige återkopplar respektive smittskyddsenhet till den mottagning som gjort smittspårningen i det första fallet för att ta reda på om det finns fler exponerade som inte blivit undersökta.

Multiresistent tuberkulos (MDR-TB)

Av multiresistent TB, så kallad MDR-TB, anmäldes under 2018 totalt 14 fall jämfört med 11 fall under 2017. Ett av dessa fall diagnostiserades i annat land och stod på behandling vid återkomst till Sverige. Under 2018 var inget av MDR-TB-fallen av typen XDR-TB. Andelen MDR-TB-fall av alla odlingsverifierade fall hamnade på 3,1 % vilket är på ungefär samma nivå som tidigare. Samtliga MDR-TB-fall är födda utomlands men tre av fallen bedöms vara smittade i Sverige då de hade haft kontakt med tidigare MDR-TB-fall i Sverige och kopplingen verifierats med typning.

Fyra av de 14 fallen hade behandlats för aktiv TB tidigare, varav två i Sverige men då för en icke odlingsverifierad TB. Sju av de fjorton fallen hade lungtuberkulos men bara ett av fallen var positiv i direktmikroskopi. Två av fallen upptäcktes ha aktiv TB utan symtom i samband med TB-screening på grund av graviditet. Barnen har inte smittats.