Tuberkulos klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Tuberkulos är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Tuberkulos 2017

Tuberkulos är en luftburen smitta och sprids när någon som insjuknat får hosta på grund av att infektionen satt sig i luftvägarna. Dock krävs det i regel långvarig och nära kontakt varför risken att smittas är störst för någon som delat bostad med en sjuk person. Den största riskgruppen i Sverige är personer som vuxit upp i länder där tuberkulos fortfarande är vanligt, men det är också större risk att insjukna om man har ett nedsatt immunförsvar, t ex på grund av annan sjukdom. Tuberkulos är en anmälningspliktig sjukdom och data över antalet fall i Sverige finns sedan 1940. Läs mer om sjukdomen här.

Figur 1. Incidens av tuberkulos i Sverige 1940 till 2017

Incidens av tuberkulos i Sverige 1940 till 2017

Utfall och trend

Jämfört med 2016 har incidensen och det totala antalet fall fortsatt att sjunka under 2017 efter de senaste årens topp år 2015. Incidensen 2017 var 5,3 fall per 100 000 invånare och år och det totala antalet fall 533 (figur 1). Av dessa 533 fall hade 13 personer pågående behandling för TB redan när de kom till Sverige. Antalet fall bland personer födda i annat land än Sverige har stadigt ökat sedan tidigt 1990-tal, medan antalet fall bland personer födda i Sverige fortsatt att sjunka under samma period (figur 2).

Figur 2. Antal fall av tuberkulos i Sverige 1989-2017, per födelseland

Antal fall av tuberkulos i Sverige 1989-2017, per födelseland

Ålder och kön

Medianåldern har de senaste fem åren oftast legat strax över 30 år men var 28 år under 2016 eftersom så många ensamkommande minderåriga kom till Sverige under 2015. Under 2017 så har medianåldern ökat till 34 år (0-95 år). Av fallen var 297 män (56 procent) och 236 kvinnor (44 procent). Det är fortsatt flest fall i åldersgruppen 15-19 år (många ensamkommande barn) men jämfört med 2016 så har antalet minskat från 171 till 72 (figur 3).

Figur 3. Antal rapporterade tuberkulosfall i Sverige 2017 per åldersgrupp och födelseland (n=533)

Antal rapporterade tuberkulosfall i Sverige 2017 per åldersgrupp och födelseland (n=533)

Smittland

Totalt bedöms 75 (14 procent) av samtliga fall under 2017 ha smittats i Sverige. Bedömningarna grundar sig på uppgifter i anmälningarna om smittspårningen sammanvägt med resultat från typning av bakteriefynden. Av de som bedömts ha blivit smittade i Sverige och smittkällan var känd, var det i de flesta fall någon i samma hushåll som smittat och sekundärfallen upptäcktes vid smittspårning. Störst antal smittade i Sverige återfinns bland personer 10-29 år som är utlandsfödda. Flera av dessa upptäcktes ha aktiv TB i samband med smittspårning och hade inte hunnit hälsoundersökas tidigare varför uppgiften om smittland är osäker.

Geografisk fördelning i Sverige

Flest fall rapporterades från Stockholms län (121 fall), Västra Götalandsregionen (112 fall) och Region Skåne (59 fall). Den geografiska fördelningen av fall under ett år påverkas främst av hur många nyanlända som bosätter sig i respektive landsting (figur 4).

Figur 4. Antal fall av tuberkulos 2015, 2016 och 2017, per landsting

Antal fall av tuberkulos 2015, 2016 och 2017, per landsting

Mikrobiologi

Genotypning

Målsättningen i Sverige är att typa alla odlingsverifierade fall och under 2017 har hittills 99 procent av dessa typats. Detta görs för att se om fall bildar kluster och då undersöka om det kan bero på inhemsk smittspridning. Typning underlättar också upptäckt av eventuella kontaminationer mellan prover på laboratorier vilket kan ge felaktigt positiva provsvar. Några kluster där man inte kände till kopplingen har upptäckts under året, men i de flesta fall har resultaten verifierat redan tidigare känd koppling eller visat unika stammar vilket då talar emot smitta i Sverige i närtid.

Folkhälsomyndigheten använder sedan september 2016 helgenomsekvensering för genotypning då det ger bättre upplösning och minskar risken för att fall som inte hör ihop ändå hamnar i samma kluster. I Västra Götaland används fortfarande MIRU-VNTR men de planerar också att byta till helgenomsekvensering under 2018. Det innebär då att alla isolat typas med samma metod och då blir jämförbara över hela landet. Dessutom går helgenomsekvensering snabbare att göra. Av de 349 fall som typats med helgenomsekvensering så var 78 procent unika, det vill säga att de inte klustrade med något annat isolat. Av de 74 isolat som typats med MIRU-VNTR så var 47 procent unika, delvis beroende på att det finns mera äldre MIRU-VNTR data men också på grund av sämre upplösning som ger en del falska kluster.

Multiresistent tuberkulos

Av multiresistent TB, så kallad MDR-TB, anmäldes under 2017 elva fall vilket är hälften så många som under 2016. Andelen MDR-TB av alla odlingsverifierade fall blir då 2,6 procent att jämföra med 3,7 procent under 2016. Två av fallen var resistenta mot någon aminoglykosid men inte mot någon kinolon vilket gör att inget fall under 2017 klassades som XDR-TB.

Inget av de elva fallen var yngre än 18 år och endast en bedömdes vara smittad i Sverige av en nära anhörig och upptäcktes vid smittspårning. Ett av fallen är född i Sverige men är mest troligt smittad i ett annat land. Enbart ett av de elva fallen hade behandlats för aktiv TB någon gång tidigare i livet.

För samtliga MDR-TB isolat utförs fenotypisk resistensbestämning på Folkhälsomyndigheten mot alla relevanta första- och andrahandläkemedel. Den helgenomsekvensering som utförs möjliggör också kompletterade genotypisk resistensanalys genom att mutationer kan identifieras i gener som är kopplade till resistens.

En expertgrupp bestående av mikrobiologer, och barn- och infektionsläkare har regelbundna telefonmöten för att diskutera och komma fram till bästa behandling för alla fall av MDR-TB och andra svårbehandlade fall av TB. Behandlande läkare kan kontakta gruppen via mail till jerker.jonsson@folkhalsomyndigheten.se och bjuds då också in till möte när deras fall tas upp.

Uppföljning av fall från 2016

De allra flesta fall av TB behandlas under 6 till 12 månader och därefter skickas avanmälan in av behandlande läkare. Ännu saknas fortfarande avanmälan för 11 procent av fallen som anmäldes under 2016. Enligt WHO är målet är att minst 85 procent av alla fall ska ha fullföljt sin behandling och bedömts som botade.

Figur 5. Resultat vid avanmälan efter 12 månader för TB-fall rapporterade i Sverige 2016 (n=731)

Resultat vid avanmälan efter 12 månader för TB-fall rapporterade i Sverige 2016 (n=731)

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Jämfört med 2016 så har antalet rapporterade fall av tuberkulos i Sverige minskat med 27 procent under 2017. Då cirka 90 procent av de som konstateras ha tuberkulos i Sverige är födda i något annat land så är minskningen inte oväntad med tanke på att antalet asylsökande minskat kraftigt sedan toppen 2015. Antalet fall bland svenskfödda har också minskat. De flesta som insjuknar i tuberkulos har kommit till Sverige under de senaste fem åren. Risken att insjukna minskar med tiden. Långt ifrån alla som har tuberkulos är smittsamma och för de som är smittsamma försvinner smittsamheten snabbt när de får behandling. Den allra viktigaste åtgärden för att minska smitta är därför tidig diagnos och rätt behandling. Om man kommer från ett land där tuberkulos fortfarande är vanligt (incidens > 100 fall/100 000 invånare och år) så ingår screening för tuberkulos i den hälsoundersökning som erbjuds asylsökande. Det är viktigt att detta sker så snart som möjligt efter ankomst till Sverige och helst bör det även innefatta personer som kommer till Sverige på grund av familjeanknytning, arbete och/eller studier.

Läs mer

Länk till sjukdomsfakta TB

Länk till statistiken och till riskländer för TB

Länk till tabellsammanställningen

Sjukdomsansvarig: Jerker Jonsson